ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Бид харилцагч нартаа хөрөнгө оруулалтын санхүүгийн сонирхолтой боломжуудыг санал болгохдоо үр ашиг, эрсдэл болон хөрөнгө оруулалттай холбогдолтой бусад параметрүүдийн талаарх мэдээллийг олгоно. Манай хөрөнгө оруулалтын зөвлөх үйл ажиллагааны бодлогын үндсэн чиглэл бол харилцагчдын хөрөнгө оруулалтаас олох орлогыг төрөлжүүлж, тэдгээрийн хөрөнгийн баталгаатай байдлыг хадгалахад оршино.

Бид удахгүй Та бүхэнд дараах чиглэлээр зөвлөгөө өгөх болно. Үүнд:

ВАЛЮТЫН ЗАХ ЗЭЭЛ:

 • Валютын зах зээлд хөрөнгө оруулах боломжийн талаар зөвлөгөө өгнө
 • Зах зээл дэх эрсдэл буурах болон нэмэгдэж байгааг тодорхойлохтой холбогдолтой тооцооллыг хийнэ
 • Гадаад болон дотоодын мэдээлэл, судалгаанд суурилсан зөвлөмж гаргана
 • Харилцагч тус бүрийн санхүүгийн өөр өөр нөхцөл байдлыг харгалзана

ТОГТМОЛ ОРЛОГОТОЙ ВАЛЮТЫН ПОЗИЦИЙН БОДЛОГО:

 • Хөрөнгө оруулалтын талаар зөвлөгөө өгнө
 • Валютын позицын үр ашиг, орлогын эх үүсвэрийг төрөлжүүлэх болон хөрөнгийн чангаралт
 • Эрсдэлгүй хөрөнгө оруулалтын хувилбар
 • Хязгаарлалтгүй өрийн хэрэгслүүдийг байршуулах

ҮНЭТ ЦААСНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН БОДЛОГО:

 • Индекс болон бусад үзүүлэлтүүдэд суурилсан
 • Нэг салбарт төвлөрүүлэх болон салбар хооронд шилжүүлэх 
 • Макрогоос микро түвшин рүү шилжих хөрөнгө оруулалтын шийдэл 
 • Микрогоос макро түвшин рүү шилжих хөрөнгө оруулалтын шийдэл
 • Олон улсын зах зээл дээр хөрөнгө оруулах

 

 
Зээлийн тооцоолуур Twitter