Eiffel tower
Хадгаламжаа өсгөх тусам өндөр хүү тооцох хамгийн өндөр хүүтэй Prime хугацаатай хадгаламжийг санал болгож байна.

Давуу тал
  • Хамгийн өндөр хүү
  • Үлдэгдлээс хамааран хүүний хувь хэмжээ өсөх боломжтой
  • Хугацааны дундуур орлого хийх

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
ВАЛЮТ MNT
Дансны доод үлдэгдэл 2.000.000 төгрөг
Хугацаа Хүү (жилийн) 100 сая төгрөг хүртэл 100 сая төгрөгөөс 300 сая төгрөг хүртэл 300 сая төгрөгөөс дээш
9 сар 8.30% 8.45% 8.60%
12 сар 9.30% 9.45% 9.60%
24 сар 9.50% 9.65% 9.80%
Гэрээг хугацаанаас өмнө цуцалсан тохиолдолд тооцох хүү (жилийн) 1.8% 0%


Шимтгэл хураамж
Төрөл Үйлчилгээ Валют
MNT USD CNY EUR
Орлогын гүйлгээ Бэлэн орлого шимтгэлгүй
Бэлэн бус орлого шимтгэлгүй
Зарлагын гүйлгээ Бэлэн зарлага 200 төгрөг 0.25% 0.3% 0.2%
Бэлэн бус-банк хооронд бага дүнтэй /3.0 сая төгрөг хүртэл/ 200 0.5 ам.доллартай тэнцэх валют
  Бэлэн бус-банк хооронд их дүнтэй /3.0 сая төгрөгөөс дээш/ 400
Дансны тодорхойлолт Тодорхойлолт 5,000 төгрөг
14 хоногийн дотор дараах өөрчлөлт орсон тохиолдолд:Данс шинээр нээгдсэн эсхүл Хамтран эзэмшигчийн мэдээллийг шинээр нэмсэн 30,000 төгрөг
Нэмэлт хураамж:Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу нэмэлт мэдээлэл оруулсан тохиолдолд Үндсэн хураамж +15,000 төгрөг
Дансны хуулга (хуудас бүр) 100 төгрөг

*Богд банкны данс уруу шилжүүлэн хаах тохиолдолд шимтгэлгүй


Бүрдүүлэх материал
  • Данс нээлгэхийг хүссэн тухай албан бичиг
  • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулах/
  • Хуулийн этгээдийн дүрмийн хуулбар /нотариатаар батлуулах/
  • Богд банкны Харилцагчаар бүртгүүлэх хүсэлтийн маягт. ЭНД дарж татна уу
  • Богд банкны Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хүсэлтийн маягт. ЭНД дарж татна уу
  • Гарын үсгийн баталгааны маягтыг бөглөн нотариатаар батлуулах. ЭНД дарж татна уу
  • Мөнгөн хөрөнгө захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийн цахим үнэмлэх

Санал болгох бүтээгдэхүүн