Eiffel tower
Бид танд хадгаламжаа өсгөх тусам өндөр хүү бодогдож, сар бүр хүүгээ урьдчилан авах боломжтой Prime урьдчилсан хүүт хугацаатай хадгаламжийг санал болгож байна.

Давуу тал
 • Хүүгээ сар бүр урьдчилан авах боломжтой
 • Хамгийн өндөр хүү
 • Үлдэгдлээс хамааран хүүний хувь хэмжээ өсөх боломжтой
 • Хугацааны дундуур орлого хийх боломжтой

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Валют Төгрөг
Доод үлдэгдэл 2,000,000
Хугацаа/Хүү (жилийн) Хүү тооцох үлдэгдэл 100 сая ₮ хүртэл 100 сая ₮ < 300 сая ₮ 300 сая ₮ < 500 сая ₮ 500 сая ₮-өөс дээш
9 сар 7.90% 8.05% 8.20% 8.50%
12 сар 8.80% 8.95% 9.10% 9.40%
24 сар 9.00% 9.15% 9.30% 9.60%
Гэрээг хугацаанаас өмнө цуцалсан тохиолдолд тооцох хүү (жилийн) 1.30%
Хүү олгох давтамж Сар бүрийн эцэст
Хүү олгох дансны төрөл Харилцагчийн харилцах дансанд орлогдоно

Шимтгэл, хураамж
Төрөл Үйлчилгээ Валют
MNT USD CNY EUR
Орлогын гүйлгээ Бэлэн орлого шимтгэлгүй
Бэлэн бус орлого шимтгэлгүй
Зарлагын гүйлгээ Бэлэн зарлага 200 төгрөг 0.25% 0.3% 0.2%
Бэлэн бус-банк хооронд бага дүнтэй /5.0 сая төгрөг хүртэл/ 200 0.5 ам.доллартай тэнцэх валют
  Бэлэн бус-банк хооронд их дүнтэй /5.0 сая төгрөгөөс дээш/ 400
Дансны тодорхойлолт Тодорхойлолт 5,000 төгрөг
14 хоногийн дотор дараах өөрчлөлт орсон тохиолдолд:Данс шинээр нээгдсэн эсхүл Хамтран эзэмшигчийн мэдээллийг шинээр нэмсэн 30,000 төгрөг
Нэмэлт хураамж:Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу нэмэлт мэдээлэл оруулсан тохиолдолд Үндсэн хураамж +15,000 төгрөг
Дансны хуулга (хуудас бүр) 100 төгрөг

*Богд банкны данс уруу шилжүүлэн хаах тохиолдолд шимтгэлгүй


Бүрдүүлэх материал
 • Данс нээлгэхийг хүссэн тухай албан бичиг
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулах/
 • Хуулийн этгээдийн дүрмийн хуулбар /нотариатаар батлуулах/
 • Богд банкны Харилцагчаар бүртгүүлэх хүсэлтийн маягт. ЭНД дарж татна уу
 • Богд банкны Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хүсэлтийн маягт. ЭНД дарж татна уу
 • Гарын үсгийн баталгааны маягтыг бөглөн нотариатаар батлуулах. ЭНД дарж татна уу
 • Мөнгөн хөрөнгө захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийн цахим үнэмлэх

Санал болгох бүтээгдэхүүн