Eiffel tower
Ноолуурын хялгас ялгах болон түүнээс дээш дамжлагатай үйлдвэр бүхий ААН-д бизнесийн үйл ажиллагаагаа тогтвортой явуулахад шаардлагатай түүхий эдийг худалдан авахад зориулан олгоно.

Зээлийн нөхцөл
Зээлийн хэмжээ Зээлдэгчийн худалдан авах түүхий эдийн хэмжээтэй уялдан тогтооно
Хугацаа 12 сар хүртэл
Зээлийн хүү/жилээр/ MNT Жилийн: 5.0%
Үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөх хугацаа MNT 6 сар хүртэл
Зээл судалсны шимтгэл /1удаа/ MNT 1.0%
Өргөдлийн хураамж MNT 10,000 төгрөг
ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ 2023 оны Ноолуур бэлтгэлийн зээл

Хөтөлбөр хэрэгжих хугацаа: 2023 оны 8-р сарын 31-ныг дуустал.


Тавигдах шаардлага
  • Ноолуурын хялгас ялгах болон түүнээс дээш дамжлагатай үйлдвэр бүхий аж ахуй нэгж байх бөгөөд тус шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг ХХААХҮЯ-аас ирүүлсэн жагсаалтаар тодорхойлох;
  • Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар суутган төлөгчөөр бүртгүүлсэн, эсвэл нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөгдсөн байх; (Татварын ерөнхий газрын тодорхойлолтоор тодорхойлно)
  • Анхаарал хандуулах болон чанаргүй зээлийн түүхгүй, үлдэгдэлгүй байх

Бүрдүүлэх материал
  • Зээл хүссэн өргөдөл (Богд банкны маягт)
  • Зээл хүсэгчийн баримт бичиг 
  • Эрхэлж буй бизнест холбогдох бичиг баримт /тусгай зөвшөөрөл, патент, лиценз болон бусад материал/;
  • Бизнесийн орлого нотлох баримтууд
  • Барьцаа хөрөнгөтэй холбоотой бичиг баримтууд
  • Банкны зүгээс шаардлагатай гэж үзсэн бусад нэмэлт материал

Санал болгох бүтээгдэхүүн