Ерөнхий нөхцөл

Хугацаа Төгрөг Ам.доллар Юань Евро
1 сар 7.0% - - -
2 сар 7.8% - - -
3 сар 9.0% 2.4% 2.5% 1.4%
6 сар 11.5% 3.0% 3.0% 1.6%
9 сар 12.2% 4.8% 3.3% 2.0%
12 сар 12.8% 5.4% 3.6% 2.5%
24 сар 13.0% - - -
Дансны доод үлдэгдэл 2,000,000 1,000 5,000 1,000
Гэрээг цуцалсан тохиолдолд олгох бууруулсан хүү:/жилийн/ 3.6% 1.2% 1.2% 1.2%


Бусад шимтгэл хураамж

Валют Орлогын гүйлгээний шимтгэлийн
хувь, хэмжээ
Зарлагын гүйлгээний шимтгэлийн
хувь, хэмжээ
Хадгаламжийн данс
хаах үйлчилгээний,
хураамж
Дансны хуулга
/хуудас бүр/
Бэлэн гүйлгээ Бэлэн бус гүйлгээ Бэлэн гүйлгээ Бэлэн бус гүйлгээ
Бусад банк уруу Богд банк дотор
Төгрөг Шимтгэлгүй,
Вон 1.5%
Шимтгэлгүй 200 төг. 300 төг.
/3.0 сая төгрөг хүртэл/
400 төг.
/3.0 төгрөгөөс дээш/
100 төг. 3,000 төг. 100 төг.
Ам.доллар 0.25% 0.2 ам доллартай тэнцэх валют 0.5 ам. доллартай тэнцэх валют 100 төгрөгтэй тэнцэх валют 3,000 төгрөгтэй тэнцэх валют
Юань 0.2%
Евро 0.3%