Цалингийн тооцоолуур

Үндсэн цалин:

Он Үндсэн цалин Гарт олгох НДШ суутгах дүн ХХОАТ 10% тооцох дүн ХХОАТ 15% тооцох дүн ХХОАТ 20% тооцох дүн ХХОАТ 25% тооцох дүн ХХОАТ дүн ХХОАТ чөлөөлөх дүн Суутгасан дүн
2017 ОН 1,000,000.00 817,000.00 100,000.00 900,000.00
90,000.00
  90,000.00 7,000.00 183,000.00
2018 ОН 1,000,000.00 811,000.00 110,000.00 890,000.00
89,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
89,000.00 10,000.00 189,000.00
-6,000.00