Eiffel tower
Хадгаламжаа өсгөх тусам өндөр хүү тооцох хамгийн өндөр хүүтэй Prime хугацаатай хадгаламжийг санал болгож байна.

Давуу тал
  • Хамгийн өндөр хүү
  • Үлдэгдлээс хамааран хүүний хувь хэмжээ өсөх боломжтой
  • Хугацааны дундуур орлого хийх

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
ВАЛЮТ MNT
Дансны доод үлдэгдэл 10,000
Хугацаа Хүү (жилийн) 100 сая төгрөг хүртэл 100 сая төгрөгөөс 300 сая төгрөг хүртэл 300 сая төгрөгөөс дээш
9 сар 8.30% 8.45% 8.60%
12 сар 9.30% 9.45% 9.60%
24 сар 9.50% 9.65% 9.80%
Гэрээг хугацаанаас өмнө цуцалсан тохиолдолд тооцох хүү (жилийн) 1.8% 0%

Шимтгэл хураамж
Төрөл Үйлчилгээ Валют
MNT USD CNY EUR
Орлогын гүйлгээ Бэлэн орлого шимтгэлгүй
Бэлэн бус орлого шимтгэлгүй
Зарлагын гүйлгээ Бэлэн зарлага 200 төгрөг 0.25% 0.3% 0.2%
Бэлэн бус-банк хооронд бага дүнтэй /3.0 сая төгрөг хүртэл/ 200 0.5 ам.доллартай тэнцэх валют
  Бэлэн бус-банк хооронд их дүнтэй /3.0 сая төгрөгөөс дээш/ 400
Дансны тодорхойлолт Тодорхойлолт 5,000 төгрөг
14 хоногийн дотор дараах өөрчлөлт орсон тохиолдолд:Данс шинээр нээгдсэн эсхүл Хамтран эзэмшигчийн мэдээллийг шинээр нэмсэн 30,000 төгрөг
Нэмэлт хураамж:Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу нэмэлт мэдээлэл оруулсан тохиолдолд Үндсэн хураамж +15,000 төгрөг
Дансны хуулга (хуудас бүр) 100 төгрөг

*Богд банкны данс уруу шилжүүлэн хаах тохиолдолд шимтгэлгүй


Бүрдүүлэх материал
Монгол улсын иргэн Гадаад улсын иргэн
  • Цахим үнэмлэх эсхүл гадаад паспорт 
  • Гадаад паспорт
  • МУ-д оршин суух үнэмлэх
  • АНУ-н иргэн эсхүл татвар төлөгч бол “FATCA-ийн маягт” 

Богд банкны харилцагчаар бүртгүүлэх хүсэлтийн маягтыг энд дарж татаж авна уу

Богд банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хүсэлтийн маягтыг энд дарж татаж авна уу

МУ-д оршин суух зөвшөөрөлгүй гадаад иргэний хувьд банк нь харилцагчийн хүсэлт бүрийг судлан үзэх бөгөөд нэмэлт бичиг баримт (гол харилцагч банкны тодорхойлолт, МУ-ын хамтран ажилладаг байгууллагын тодорхойлолт гэх мэт) бүрдүүлж өгөх шаардлагатай.

 


Санал болгох бүтээгдэхүүн