Eiffel tower
Байгууллагынхаа сул чөлөөтэй мөнгөн хөрөнгийг ирээдүйд шаардлагатай санхүүгийн хэрэгцээнд зориулан хуримтлуулах боломжтой ХУГАЦААТАЙ ХАДГАЛАМЖ-г санал болгож байна.

Давуу тал
 • Өрсөлдөхүйц өндөр хүүгийн төвшин
 • Хүссэн үедээ орлого хийх
 • Гэнэтийн хэрэгцээ гарсан үед хадгаламжаа цуцлахгүйгээр Хадгаламжаа барьцаалан зээл авах
 • Цахим банкны үйлчилгээ ашиглан хадгаламжийн дансны хуулгаа хянах

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Валют MNT USD CNY EUR
Дансны доод үлдэгдэл 2,000,000 1,000 5,000 1,000
Хүү (жилийн) 1 сар 4.10% - - -
2 сар 4.50% - - -
3 сар 6.30% 1.60% 2.5% 1.30%
6 сар 7.90% 1.80% 3.0% 1.50%
9 сар 8.30% 2.00% 3.1% 1.80%
12 сар 9.30% 2.60% 3.3% 2.00%
18 сар - 2.80%    
24 сар 9.50% 2.90% - -
Гэрээг хугацаанаас өмнө цуцалсан тохиолдолд олгогдох хүү (жилийн) 1.30% 0%

Шимтгэл хураамж

 

Төрөл Үйлчилгээ Валют
MNT USD CNY EUR
Орлогын гүйлгээ Бэлэн орлого шимтгэлгүй
Бэлэн бус орлого шимтгэлгүй
Зарлагын гүйлгээ Бэлэн зарлага 200 төгрөг 0.25% 0.3% 0.2%
Бэлэн бус-банк хооронд бага дүнтэй /3.0 сая төгрөг хүртэл/ 200 0.5 ам.доллартай тэнцэх валют
  Бэлэн бус-банк хооронд их дүнтэй /3.0 сая төгрөгөөс дээш/ 400
Дансны тодорхойлолт Тодорхойлолт 5,000 төгрөг
14 хоногийн дотор дараах өөрчлөлт орсон тохиолдолд:Данс шинээр нээгдсэн эсхүл Хамтран эзэмшигчийн мэдээллийг шинээр нэмсэн 30,000 төгрөг
Нэмэлт хураамж:Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу нэмэлт мэдээлэл оруулсан тохиолдолд Үндсэн хураамж +15,000 төгрөг
Дансны хуулга (хуудас бүр) 100 төгрөг

*Богд банкны данс уруу шилжүүлэн хаах тохиолдолд шимтгэлгүй


Бүрдүүлэх материал
 • Данс нээлгэхийг хүссэн тухай албан бичиг
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулах/
 • Хуулийн этгээдийн дүрмийн хуулбар /нотариатаар батлуулах/
 • Богд банкны Харилцагчаар бүртгүүлэх хүсэлтийн маягт. ЭНД дарж татна уу
 • Богд банкны Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хүсэлтийн маягт. ЭНД дарж татна уу
 • Гарын үсгийн баталгааны маягтыг бөглөн нотариатаар батлуулах. ЭНД дарж татна уу
 • Мөнгөн хөрөнгө захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийн цахим үнэмлэх

Санал болгох бүтээгдэхүүн