Eiffel tower
Байгууллагынхаа сул чөлөөтэй мөнгөн хөрөнгийг ирээдүйд шаардлагатай санхүүгийн хэрэгцээнд зориулан хуримтлуулах боломжтой ХУГАЦААТАЙ ХАДГАЛАМЖ-г санал болгож байна.

Давуу тал
 • Өрсөлдөхүйц өндөр хүүгийн төвшин
 • Хүссэн үедээ орлого хийх
 • Гэнэтийн хэрэгцээ гарсан үед хадгаламжаа цуцлахгүйгээр Хадгаламжаа барьцаалан зээл авах
 • Цахим банкны үйлчилгээ ашиглан хадгаламжийн дансны хуулгаа хянах

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
ВАЛЮТ MNT USD CNY EUR
Дансны доод үлдэгдэл 2,000,000 1,000 5,000 1,000
Хүү (жилийн) 7-13 хоног 3.60% - - -
14-29 хоног 4.10% - - -
30-59 хоног 9.10%* 1.20% 1.00% 1.00%
60-89 хоног 9.70%* 1.20% 1.20% 1.20%
90-179 хоног 10.40%* 2.00% 2.40%* 1.80%*
180-269 хоног 11.20%* 2.50%* 3.00%* 2.40%*
270-364 хоног 12.20%* 2.80%* 3.00%* 2.40%*
365-545 хоног 13.70%* 3.20%* 3.60%* 3.00%*
546-729 хоног 14.00%* 3.30%*  -  -
730-1094 хоног 14.00%* 3.40%* - -
Гэрээг хугацаанаас өмнө цуцалсан тохиолдолд олгогдох хүү (жилийн) 2.40% 0.50% 0.30% 0.30%

*- Богд банк нь харилцагч тантай урт хугацааны харилцаа холбоо бий болгох зорилгоор шинээр хадгаламж нээлгэх болон хадгаламжийн хугацаа сунгалт хийх тохиолдолд хадгаламжийн дүнгээс хамааран хугацаатай хадгаламжийн хүүн дээр 0.1%-3.5% - ийн нэмэлт хүүний урамшууллыг олгож байна.

 


Шимтгэл хураамж
Төрөл Үйлчилгээ Валют
MNT USD CNY EUR
Орлогын гүйлгээ Бэлэн орлого шимтгэлгүй
Бэлэн бус орлого шимтгэлгүй
Зарлагын гүйлгээ Бэлэн зарлага 200 төгрөг 0.4% 0.4% 0.3%
Бэлэн бус-банк хооронд бага дүнтэй /5.0 сая төгрөг хүртэл/ 200 0.5 ам.доллартай тэнцэх валют
  Бэлэн бус-банк хооронд их дүнтэй /5.0 сая төгрөгөөс дээш/ 400
Дансны тодорхойлолт Тодорхойлолт 5,000 төгрөг
14 хоногийн дотор дараах өөрчлөлт орсон тохиолдолд:Данс шинээр нээгдсэн эсхүл Хамтран эзэмшигчийн мэдээллийг шинээр нэмсэн 40,000 төгрөг
Нэмэлт хураамж:Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу нэмэлт мэдээлэл оруулсан тохиолдолд Үндсэн хураамж +15,000 төгрөг
Дансны хуулга (хуудас бүр) 100 төгрөг

 


Бүрдүүлэх материал
 • Данс нээлгэхийг хүссэн тухай албан бичиг
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулах/
 • Хуулийн этгээдийн дүрмийн хуулбар /нотариатаар батлуулах/
 • Богд банкны Харилцагчаар бүртгүүлэх хүсэлтийн маягт. ЭНД дарж татна уу
 • Богд банкны Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хүсэлтийн маягт. ЭНД дарж татна уу
 • Гарын үсгийн баталгааны маягтыг бөглөн нотариатаар батлуулах. ЭНД дарж татна уу
 • Мөнгөн хөрөнгө захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийн цахим үнэмлэх

Санал болгох бүтээгдэхүүн