Eiffel tower
Танд байгууллагын санхүүгийн хэрэгцээндээ тохируулан дансны үлдэгдэлдээ хүү тооцуулан авах ШАТАЛСАН ХҮҮТ харилцах дансыг санал болгож байна.

Давуу тал
  • Төгрөг болон Ам.долларын валютаас сонгох
  • Дотоод болон гадаад шилжүүлэг хийх
  • Цахим банкны үйлчилгээг ашиглан дансаа удирдах

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Валют MNT USD
Дансны доод үлдэгдэл 20,000 20
Хүү (жилийн) 0%
Данс хөтөлсний шимтгэл (сар бүр) 2,000 төгрөг 1 ам.доллартай тэнцэх валют
Данс нээх хураамж Шимтгэлгүй
Данс хаах хураамж* 3,000 төгрөг 3,000 төгрөгтэй тэнцэх валют

*Богд банкны данс уруу шилжүүлэн хаах тохиолдолд шимтгэлгүй

Монгол Улсын Их Хурлаас 2021 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР /КОВИД-19/-ЫН ЦАР ТАХЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ТЭМЦЭХ, НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСАГТ ҮЗҮҮЛЭХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ-д нэмэлт өөрчлөлт оруулсантай холбогдуулан уг хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.4 дэх хэсэгт “Цар тахлын үед банкны хугацаагүй хадгаламж, харилцах дансанд хүү тооцохгүй, тусгай нөхцөлтэй хадгаламжид энгийн хадгаламжийн хүү тооцох бөгөөд Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх болон 4.1-д заасны дагуу Монголбанкнаас зөвшөөрөл олгосон болон 4.4-т зааснаас бусад тохиолдолд иргэн, хуулийн этгээд хоорондын мөнгөн төлбөрийн үүрэг, гүйлгээг гадаад валютаар гүйцэтгэхийг хориглоно” гэсэн заалтын хэрэгжилтийг ханган ажиллах шаардлагын дагуу хуулийг хэрэгжиж эхлэх огнооноос хуулийг үйлчлэх хугацаа хүртэл хугацаанд хугацаагүй хадгаламж болон харилцах дансанд хүү тооцохгүй болсныг мэдэгдэж байна.


Шимтгэл хураамж
Төрөл Үйлчилгээ Валют
MNT USD CNY EUR KRW JPY GBP RUB HKD
Орлогын гүйлгээ Бэлэн орлого шимтгэлгүй 1.50% шимтгэлгүй 1.00% Зөвхөн бэлэн бус
Бэлэн бус орлого Шимтгэлгүй
Зарлагын гүйлгээ Бэлэн зарлагын гүйлгээ 200 0.25% 0.25% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 1.50% Зөвхөн бэлэн бус
Бэлэн бус-банк хооронд бага дүнтэй /5.0 сая төгрөг хүртэл/ 200 0.5 ам.доллартай тэнцэх валют
Бэлэн бус-банк хооронд их дүнтэй /5.0 сая төгрөгөөс дээш/ 400
Банк доторх Өөрийн данс руу (цахим) Хураамжгүй
Бусад данс хугацаатай хадгаламж (цахим) Хураамжгүй
Бусад тохиолдолд 100 100 төгрөгтэй тэнцэх валют
Бусад Дансны тодорхойлолт  5,000 төгрөг
14 хоногийн дотор дараах өөрчлөлт орсон тохиолдолд:                 • Данс шинээр нээгдсэн эсхүл Хамтран эзэмшигчийн мэдээллийг шинээр нэмсэн 30,000 төгрөг
Нэмэлт хураамж: Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу нэмэлт мэдээлэл оруулсан тохиолдолд Үндсэн хураамж +15,000 төгрөг
Дансны хуулга (хуудас бүр)  100 төгрөг 

 

 


Бүрдүүлэх материал
  • Данс нээлгэхийг хүссэн тухай албан бичиг
  • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулах/
  • Хуулийн этгээдийн дүрмийн хуулбар /нотариатаар батлуулах/
  • Богд банкны Харилцагчаар бүртгүүлэх хүсэлтийн маягт. ЭНД дарж татна уу
  • Богд банкны Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хүсэлтийн маягт. ЭНД дарж татна уу
  • Гарын үсгийн баталгааны маягтыг бөглөн нотариатаар батлуулах. ЭНД дарж татна уу
  • Мөнгөн хөрөнгө захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийн цахим үнэмлэх

Санал болгох бүтээгдэхүүн