Eiffel tower
Танд байгууллагын санхүүгийн хэрэгцээндээ тохируулан дансны үлдэгдэлдээ хүү тооцуулан авах ШАТАЛСАН ХҮҮТ харилцах дансыг санал болгож байна.

Давуу тал
  • Төгрөг болон Ам.долларын валютаас сонгох
  • Дотоод болон гадаад шилжүүлэг хийх
  • Цахим банкны үйлчилгээг ашиглан дансаа удирдах

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Валют MNT USD
Дансны доод үлдэгдэл 20,000 20
Хүү (жилийн) 10,000,000 хүртэл 0% 10,000 хүртэл 0%
10,000,000.01-50,000,000 хүртэл 3.0% 10,000.01-50,000 хүртэл 1.0%
50,000,000.01-с дээш 3.6% 50,000.01-с дээш 1.2%
Данс хөтөлсний шимтгэл (сар бүр) 2,000 төгрөг 1 ам.доллартай тэнцэх валют
Данс нээх хураамж Шимтгэлгүй
Данс хаах хураамж* 3,000 төгрөг 3,000 төгрөгтэй тэнцэх валют

*Богд банкны данс уруу шилжүүлэн хаах тохиолдолд шимтгэлгүй

Монгол Улсын Их Хурлаас Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай түр хуулийг баталсантай холбоотойгоор уг хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.4 дэх хэсэгт цар тахлын үед банкны харилцах дансны үлдэгдэлд хүү тооцохгүй гэсэн заалтын хэрэгжилтийг ханган ажиллах шаардлагын дагуу Богд банкны бүх харилцах дансны үлдэгдэлд 2020 оны 12 сарын 31-ний өдрийг дуустал хугацаанд хүү тооцохгүй болохыг мэдэгдэж байна.


Шимтгэл хураамж
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛ ШИМТГЭЛИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ
MNT USD БУСАД ВАЛЮТ
Бэлэн бус гүйлгээ Орлогын гүйлгээ Шимтгэлгүй
Богд банкны данс хоорондын зарлагын гүйлгээ 100 төгрөг 100 төгрөгтэй тэнцэх валют
Банк хоорондын зарлагын гүйлгээ 3,000,000 хүртэл 300 төгрөг3,000,001-с дээш 400 төгрөг 0.5 0.5 ам.доллартай тэй тэнцэх валют
Бэлэн гүйлгээ Орлогын гүйлгээ Шимтгэлгүй KRW 1.5%
Зарлагын гүйлгээ 200 төгрөг 0.25% CNY 0.25%EUR, KRW, JPY, GBP 0.3%RUB 1.0%
Өөр банкны данс уруу шилжүүлэг хийх 1,000 төгрөг 1 1 ам.доллартай тэй тэнцэх валют
Дансны тодорхойлолт Тодорхойлолт 5,000 төгрөг
14 хоногийн дотор данс шинээр нээгдсэн эсхүл хамтран эзэмшигчийн мэдээллийг нэмсэн бол 30,000 төгрөг
Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу нэмэлт мэдээлэл оруулсан Үндсэн тодорхойлолтын хураамж+15,000 төгрөг
Дансны хуулга (хуудас бүр) 100 төгрөг

Бүрдүүлэх материал
  • Данс нээлгэхийг хүссэн тухай албан бичиг
  • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулах/
  • Хуулийн этгээдийн дүрмийн хуулбар /нотариатаар батлуулах/
  • Богд банкны Гарын үсгийн баталгааны маягтыг бөглөн нотариатаар батлуулах
  • Мөнгөн хөрөнгө захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийн цахим үнэмлэх

Санал болгох бүтээгдэхүүн