Eiffel tower
Танд байгууллагын санхүүгийн хэрэгцээндээ тохируулан дансны үлдэгдэлдээ хүү тооцуулан авах ШАТАЛСАН ХҮҮТ харилцах дансыг санал болгож байна.

Давуу тал
  • Төгрөг болон Ам.долларын валютаас сонгох
  • Дотоод болон гадаад шилжүүлэг хийх
  • Цахим банкны үйлчилгээг ашиглан дансаа удирдах

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Валют MNT USD
Дансны доод үлдэгдэл 20,000 20
Хүү (жилийн) 5,000,000 төгрөг хүртэл 0%, 5,000,000-аас 50,000,000 төгрөг хүртэл 2.6%, 50,000,000 төгрөгөөс дээш 3.0% 10,000 ам.доллар хүртэл 0%, 10,000-оос 50,000 ам.доллар хүртэл 1.0%, 50,000 ам.доллароос дээш 1.2%
Данс хөтөлсний шимтгэл (сар бүр) 2,000 төгрөг 1 ам.доллартай тэнцэх валют
Данс нээх хураамж Шимтгэлгүй
Данс хаах хураамж* Бэлнээр 5,000 төгрөг Бэлэн бус 3,000 төгрөг Төгрөгтэй тэнцэх валют

 


Шимтгэл хураамж
Төрөл Үйлчилгээ Валют
MNT USD CNY EUR KRW JPY GBP RUB HKD
Орлогын гүйлгээ Бэлэн орлого шимтгэлгүй 1.50% шимтгэлгүй 2.00% Зөвхөн бэлэн бус
Бэлэн бус орлого Шимтгэлгүй
Зарлагын гүйлгээ Бэлэн зарлагын гүйлгээ 200 0.4% 0.4% 0.3% 0.4% 0.3% 0.4% 1.50% Зөвхөн бэлэн бус
Бэлэн бус-банк хооронд бага дүнтэй /5.0 сая төгрөг хүртэл/ 200 0.5 ам.доллартай тэнцэх валют
Бэлэн бус-банк хооронд их дүнтэй /5.0 сая төгрөгөөс дээш/ 400
Банк доторх Өөрийн данс руу (цахим) Хураамжгүй
Бусад данс хугацаатай хадгаламж (цахим) Хураамжгүй
Бусад тохиолдолд 100 100 төгрөгтэй тэнцэх валют
Бусад Дансны тодорхойлолт  5,000 төгрөг
14 хоногийн дотор дараах өөрчлөлт орсон тохиолдолд:                 • Данс шинээр нээгдсэн эсхүл Хамтран эзэмшигчийн мэдээллийг шинээр нэмсэн 40,000 төгрөг
Нэмэлт хураамж: Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу нэмэлт мэдээлэл оруулсан тохиолдолд Үндсэн хураамж +15,000 төгрөг
Дансны хуулга (хуудас бүр)  100 төгрөг 

 

 


Бүрдүүлэх материал
  • Данс нээлгэхийг хүссэн тухай албан бичиг
  • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулах/
  • Хуулийн этгээдийн дүрмийн хуулбар /нотариатаар батлуулах/
  • Богд банкны Харилцагчаар бүртгүүлэх хүсэлтийн маягт. ЭНД дарж татна уу
  • Богд банкны Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хүсэлтийн маягт. ЭНД дарж татна уу
  • Гарын үсгийн баталгааны маягтыг бөглөн нотариатаар батлуулах. ЭНД дарж татна уу
  • Мөнгөн хөрөнгө захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийн цахим үнэмлэх

Санал болгох бүтээгдэхүүн