Eiffel tower
Та хадгаламжийн хүүгээ сар бүр өөрийн хүссэн харилцах дансандаа тооцуулан авах боломжтой.

Давуу тал
 • Өрсөлдөхүйц өндөр хүүгээр хадгалуулах
 • Хадгаламжийн хүүгийн орлогоо сар бүр харилцах дансандаа хүлээн авах
 • Хадгаламжаа барьцаалан зээл авах
 • Цахим банк ашиглан хадгаламжийн дансны хуулгаа хянах

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
ВАЛЮТ MNT USD
Дансны доод үлдэгдэл 2,000,000 2,000
Хүү (жилийн) 6 сар 10.66%* 2.45%*
9 сар 11.56%* 2.75%*
12 сар 12.90%* 3.15%*
24 сар 13.17%* 3.35%*
36 сар - 3.35%* (100,000 ам доллароос дээш тохиолдолд)
Гэрээг хугацаанаас өмнө цуцалсан тохиолдолд олгогдох хүү (жилийн) 2.4% 0.50%

*- Богд банк нь харилцагч тантай урт хугацааны харилцаа холбоо бий болгох зорилгоор шинээр хадгаламж нээлгэх болон хадгаламжийн хугацаа сунгалт хийх тохиолдолд хадгаламжийн дүнгээс хамааран хугацаатай хадгаламжийн хүүн дээр 0.1%-3.5% - ийн нэмэлт хүүний урамшууллыг олгож байна.


Шимтгэл, хураамж
Төрөл Үйлчилгээ Валют
MNT USD CNY EUR
Орлогын гүйлгээ Бэлэн орлого шимтгэлгүй
Бэлэн бус орлого шимтгэлгүй
Зарлагын гүйлгээ Бэлэн зарлага 200 төгрөг 0.4% 0.4% 0.3%
Бэлэн бус-банк хооронд бага дүнтэй /5.0 сая төгрөг хүртэл/ 200 0.5 ам.доллартай тэнцэх валют
  Бэлэн бус-банк хооронд их дүнтэй /5.0 сая төгрөгөөс дээш/ 400
Дансны тодорхойлолт Тодорхойлолт 5,000 төгрөг
14 хоногийн дотор дараах өөрчлөлт орсон тохиолдолд:Данс шинээр нээгдсэн эсхүл Хамтран эзэмшигчийн мэдээллийг шинээр нэмсэн 40,000 төгрөг
Нэмэлт хураамж:Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу нэмэлт мэдээлэл оруулсан тохиолдолд Үндсэн хураамж +15,000 төгрөг
Дансны хуулга (хуудас бүр) 100 төгрөг

 


Бүрдүүлэх материал
 • Данс нээлгэхийг хүссэн тухай албан бичиг
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулах/
 • Хуулийн этгээдийн дүрмийн хуулбар /нотариатаар батлуулах/
 • Богд банкны Харилцагчаар бүртгүүлэх хүсэлтийн маягт. ЭНД дарж татна уу
 • Богд банкны Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хүсэлтийн маягт. ЭНД дарж татна уу
 • Гарын үсгийн баталгааны маягтыг бөглөн нотариатаар батлуулах. ЭНД дарж татна уу
 • Мөнгөн хөрөнгө захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийн цахим үнэмлэх

Санал болгох бүтээгдэхүүн