Eiffel tower
Шинээр үйл ажиллагаагаа эрхэлж эхэлж буй хуулийн этгээдэд зориулсан Байгууллагын түр харилцах дансны үйлчилгээг танд санал болгож байна.

Давуу тал
  • 8 төрлийн валютаас сонгон дансаа нээлгэх;
  • Данс нээлгэхэд бүрдүүлэх материал цөөн;
  • Түр дансаа цаашид энгийн харилцах данс болгон ашиглах боломжтой.;

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Нөхцөл MNT USD CNY EURO KRW JPY GBR RUB HKD
Дансны доод үлдэгдэл(тухайн валютаар) 20,000 20 100 20 20,000 2,000 20 500 100
Хугацаа 30 хоног
Хүү (Жилийн) Хүү тооцохгүй
Данс хөтөлсний шимтгэл (сар бүр) 2,000 1 ам.доллартай тэнцэх валют -
Данс нээх хураамж Хураамжгүй
Данс хаах хураамж Бэлнээр 5,000 Бэлэн бус 3,000 Төгрөгтэй тэнцэх валют
Бусад 30 хоногийн хугацаанд орлого авах ба зарлага гаргахгүй.

Шимтгэл хураамж
Төрөл Үйлчилгээ Валют
MNT USD CNY EUR KRW JPY GBP RUB HKD
Орлогын гүйлгээ Бэлэн орлого шимтгэлгүй 1.50% шимтгэлгүй 2.00% Зөвхөн бэлэн бус
Бэлэн бус орлого Шимтгэлгүй
Зарлагын гүйлгээ Бэлэн зарлагын гүйлгээ 200 0.40% 0.40% 0.3% 0.40% 0.3% 0.40% *1.5% Зөвхөн бэлэн бус
Бэлэн бус-банк хооронд бага дүнтэй /5.0 сая төгрөг хүртэл/ 200 0.5 ам.доллартай тэнцэх валют
Бэлэн бус-банк хооронд их дүнтэй /5.0 сая төгрөгөөс дээш/ 400
Банк доторх Өөрийн данс руу (цахим) Хураамжгүй
Бусад данс-хугацаатай хадгаламж руу (цахим) Хураамжгүй
Бусад тохиолдолд 100 100 төгрөгтэй тэнцэх валют
Бусад Дансны тодорхойлолт 5,000 төгрөг
14 хоногийн дотор дараах өөрчлөлт орсон тохиолдолд:(Данс шинээр нээгдсэн эсхүл Хамтран эзэмшигчийн мэдээллийг шинээр нэмсэн) 40,000 төгрөг
Нэмэлт хураамж:(Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу нэмэлт мэдээлэл оруулсан тохиолдолд) Үндсэн хураамж +15,000 төгрөг

Бүрдүүлэх материал
  • Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулах хуудас
  • Хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах шийдвэр
  • Хуулийн этгээд үүсгэн байгуулагчдын цахим үнэмлэх
  • Богд банкны харилцагчаар бүртгүүлэх хүсэлтийн маягт. ЭНД дарж татна уу
  • Богд банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээ авах хүсэлтийн маягт. ЭНД дарж татна уу

Санал болгох бүтээгдэхүүн