Eiffel tower
Та мөнгөн хөрөнгөө ирээдүйд шаардлагатай санхүүгийн хэрэгцээнд зориулан өнөөдрөөс эхлэн Богд банкны өндөр хүүтэй хугацаатай хадгаламжид хадгалуулаарай.

Давуу тал
  • Өрсөлдөхүйц өндөр хүүгээр хадгалуулах
  • Хугацаатай хадгаламжаа барьцаалан зээл авах
  • Цахим банк ашиглан хадгаламжийн данс шинээр нээх  
  • Цахим банк ашиглан хадгаламжийн дансны хуулгаа хянах

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Валют MNT USD CNY EUR
Дансны доод үлдэгдэл 10,000 10 100 10
Хүү (жилийн) 1 сар 7.0% - - -
3 сар 8.0% 2.2% 2.5% 2.0%
6 сар 11.2% 2.4% 3.0% 2.6%
9 сар 11.8% 3% 3.1% 3.0%
12 сар 12.6% 3.6% 3.3% 3.2%
24 сар 12.8% - - -
Гэрээг хугацаанаас өмнө цуцалсан тохиолдолд бодогдох хүү (жилийн) Тухайн валютын хугацаагүй хадгаламжийн жилийн доод хүүний 50%-иар тооцно. 

Шимтгэл хураамж
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛ ШИМТГЭЛИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ
MNT USD CNY EUR
Бэлэн бус гүйлгээ Орлогын гүйлгээ Шимтгэлгүй 0.25% 0.2% 0.3%
Богд банкны данс хоорондын зарлагын гүйлгээ 100 төгрөг 100 төгрөгтэй тэнцэх валют
Банк хоорондын зарлагын гүйлгээ 3,000,000 хүртэл-300 төгрөг 3,000,001-с дээш 400 төгрөг 0.5 ам. доллартай тэнцэх валют
Бэлэн гүйлгээ Орлогын гүйлгээ Шимтгэлгүй
Зарлагын гүйлгээ 200 төгрөг 0.2 ам.доллартай тэнцэх валют
Хадгаламжийн данс хаах хураамж* 3,000 төгрөг 3,000 төгрөгтэй тэнцэх валют
Дансны тодорхойлолт Тодорхойлолт 5,000 төгрөг
14 хоногийн дотор данс шинээр нээгдсэн эсхүл хамтран эзэмшигчийн мэдээллийг нэмсэн бол 30,000 төгрөг
Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу нэмэлт мэдээлэл оруулсан бол Үндсэн тодорхойлолтын хураамж+15,000 төгрөг
Дансны хуулга (хуудас бүр) 100 төгрөг

*Богд банкны данс уруу шилжүүлэн хаах тохиолдолд шимтгэлгүй


Бүрдүүлэх материал
Монгол улсын иргэн Гадаад улсын иргэн
  • Цахим үнэмлэх эсхүл гадаад паспорт 
  • Гадаад паспорт
  • МУ-д оршин суух үнэмлэх
  • АНУ-н иргэн эсхүл татвар төлөгч бол “FATCA-ийн маягт” 

МУ-д оршин суух зөвшөөрөлгүй гадаад иргэний хувьд банк нь харилцагчийн хүсэлт бүрийг судлан үзэх бөгөөд нэмэлт бичиг баримт (гол харилцагч банкны тодорхойлолт, МУ-ын хамтран ажилладаг байгууллагын тодорхойлолт гэх мэт) бүрдүүлж өгөх шаардлагатай.


Санал болгох бүтээгдэхүүн