Eiffel tower
Та мөнгөн хөрөнгөө ирээдүйд шаардлагатай санхүүгийн хэрэгцээнд зориулан өнөөдрөөс эхлэн Богд банкны өндөр хүүтэй хугацаатай хадгаламжид хадгалуулаарай.

Давуу тал
  • Өрсөлдөхүйц өндөр хүүгээр хадгалуулах
  • Хугацаатай хадгаламжаа барьцаалан зээл авах
  • Цахим банк ашиглан хадгаламжийн данс шинээр нээх  
  • Цахим банк ашиглан хадгаламжийн дансны хуулгаа хянах

Бүтээгдэхүүний нөхцөл

 

ВАЛЮТ MNT USD CNY EUR
Дансны доод үлдэгдэл 10,000 10 100 10
Хүү (жилийн) 7-13 хоног 3.60% - - -
14-29 хоног 4.10% - - -
30-59 хоног 9.10%* 1.20% 1.00% 1.00%
60-89 хоног 9.70%* 1.20% 1.20% 1.20%
90-179 хоног 10.40%* 2.00% 2.40%* 1.80%*
180-269 хоног 11.20%* 2.50%* 3.00%* 2.40%*
270-364 хоног 12.20%* 2.80%* 3.00%* 2.40%*
365-545 хоног 13.70%* 3.20%* 3.60%* 3.00%*
546-729 хоног 14.00%* 3.30%*  -  -
730-1094 хоног 14.00%* 3.40%* - -
1095 хоног - 3.40%* - -
Гэрээг хугацаанаас өмнө цуцалсан тохиолдолд олгогдох хүү (жилийн) 2.40% 0.50% 0.30% 0.30%

*- Богд банк нь харилцагч тантай урт хугацааны харилцаа холбоо бий болгох зорилгоор шинээр хадгаламж нээлгэх болон хадгаламжийн хугацаа сунгалт хийх тохиолдолд хадгаламжийн дүнгээс хамааран хугацаатай хадгаламжийн хүүн дээр 0.1%-3.5% - ийн нэмэлт хүүний урамшууллыг олгож байна.


Шимтгэл хураамж
Төрөл Үйлчилгээ Валют
MNT USD CNY EUR
Орлогын гүйлгээ Бэлэн орлого шимтгэлгүй
Бэлэн бус орлого шимтгэлгүй
Зарлагын гүйлгээ Бэлэн зарлага 200 төгрөг 0.4% 0.4% 0.3%
Бэлэн бус-банк хооронд бага дүнтэй /5.0 сая төгрөг хүртэл/ 200 0.5 ам.доллартай тэнцэх валют
  Бэлэн бус-банк хооронд их дүнтэй /5.0 сая төгрөгөөс дээш/ 400
Дансны тодорхойлолт Тодорхойлолт 5,000 төгрөг
14 хоногийн дотор дараах өөрчлөлт орсон тохиолдолд:Данс шинээр нээгдсэн эсхүл Хамтран эзэмшигчийн мэдээллийг шинээр нэмсэн 40,000 төгрөг
Нэмэлт хураамж:Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу нэмэлт мэдээлэл оруулсан тохиолдолд Үндсэн хураамж +15,000 төгрөг
Дансны хуулга (хуудас бүр) 100 төгрөг

 


Бүрдүүлэх материал
Монгол улсын иргэн Гадаад улсын иргэн
  • Цахим үнэмлэх эсхүл гадаад паспорт 
  • Гадаад паспорт
  • МУ-д оршин суух үнэмлэх
  • АНУ-н иргэн эсхүл татвар төлөгч бол “FATCA-ийн маягт” 

Богд банкны харилцагчаар бүртгүүлэх хүсэлтийн маягтыг энд дарж татаж авна уу

Богд банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хүсэлтийн маягтыг энд дарж татаж авна уу

МУ-д оршин суух зөвшөөрөлгүй гадаад иргэний хувьд банк нь харилцагчийн хүсэлт бүрийг судлан үзэх бөгөөд нэмэлт бичиг баримт (гол харилцагч банкны тодорхойлолт, МУ-ын хамтран ажилладаг байгууллагын тодорхойлолт гэх мэт) бүрдүүлж өгөх шаардлагатай.


Санал болгох бүтээгдэхүүн