Eiffel tower
Та байгууллагын ХАРИЛЦАХ дансыг 8 төрлийн валютаас сонгон нээн байгууллагын төлбөр тооцоогоо түргэн шуурхай найдвартай хийх боломжтой.

Давуу тал
  • Төгрөг болон Ам.долларын валютаас гадна Евро, Юань, Фунт, Рубль, Вон, Иений валютаас сонгон нээх
  • Дотоод болон гадаад шилжүүлэг хийх
  • Цахим банкны үйлчилгээг ашиглан дансаа удирдах

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
НӨХЦӨЛ MNT USD EUR JPY CNY RUB KRW GBP HKD
Дансны доод үлдэгдэл (тухайн валютаар) 20,000 20 20 2,000 100 500 20,000 20 100
Хүү (жилийн)                                            Хүү тооцохгүй
Данс хөтөлсний шимтгэл (сар бүр) 2,000 1 ам.доллартай тэнцэх валют
Данс нээх хураамж                                            Хураамжгүй
Данс хаах хураамж* 3,000 3,000 төгрөгтэй тэнцэх валют

 

*Богд банкны данс уруу шилжүүлэн хаах тохиолдолд шимтгэлгүй


Шимтгэл хураамж
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛ ШИМТГЭЛИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ
MNT USD БУСАД ВАЛЮТ
Бэлэн бус гүйлгээ Орлогын гүйлгээ Шимтгэлгүй
Богд банкны данс хоорондын зарлагын гүйлгээ 100 төгрөг 100 төгрөгтэй тэнцэх валют
Банк хоорондын зарлагын гүйлгээ 3,000,000 төгрөг хүртэл 300 төгрөг3,000,001 төгрөгөөс дээш 400 төгрөг 0.5 0.5 ам.доллартай тэй тэнцэх валют
Бэлэн гүйлгээ Орлогын гүйлгээ Шимтгэлгүй KRW 1.5%
Зарлагын гүйлгээ 200 төгрөг 0.25% CNY 0.25%EUR, KRW, JPY, GBP 0.3%RUB 1.0%
Өөр банкны данс уруу шилжүүлэг хийх 1,000 төгрөг 1 1 ам.доллартай тэй тэнцэх валют
Дансны тодорхойлолт Тодорхойлолт 5,000 төгрөг
14 хоногийн дотор данс шинээр нээгдсэн эсхүл хамтран эзэмшигчийн мэдээллийг нэмсэн бол 30,000 төгрөг
Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу нэмэлт мэдээлэл оруулсан Үндсэн тодорхойлолтын хураамж+15,000 төгрөг
Дансны хуулга (хуудас бүр) 100 төгрөг

Бүрдүүлэх материал
  • Данс нээлгэхийг хүссэн тухай албан бичиг;
  • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулах/;
  • Хуулийн этгээдийн дүрмийн хуулбар /нотариатаар батлуулах/;
  • Богд банкны Гарын үсгийн баталгааны маягтыг бөглөн нотариатаар батлуулах;
  • Мөнгөн хөрөнгө захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийн цахим үнэмлэх /хуулбарыг нотариатаар батлуулах/;

Санал болгох бүтээгдэхүүн