Eiffel tower
Та байгууллагын ХАРИЛЦАХ дансыг 8 төрлийн валютаас сонгон нээн байгууллагын төлбөр тооцоогоо түргэн шуурхай найдвартай хийх боломжтой.

Давуу тал
  • Төгрөг болон Ам.долларын валютаас гадна Евро, Юань, Фунт, Рубль, Вон, Иений валютаас сонгон нээх
  • Дотоод болон гадаад шилжүүлэг хийх
  • Цахим банкны үйлчилгээг ашиглан дансаа удирдах

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
НӨХЦӨЛ MNT USD EUR JPY CNY RUB KRW GBP HKD TRY
Дансны доод үлдэгдэл (тухайн валютаар) 20,000 20 20 2,000 100 500 20,000 20 100 100
Хүү (жилийн)                                            Хүү тооцохгүй
Данс хөтөлсний шимтгэл (сар бүр) 2,000 1 ам.доллартай тэнцэх валют
Данс нээх хураамж                                            Хураамжгүй
Данс хаах хураамж* Бэлнээр 5,000 Бэлэн бус 3,000 Төгрөгтэй тэнцэх валют

 


Шимтгэл хураамж

 

Төрөл Үйлчилгээ Валют
MNT USD CNY EUR KRW JPY GBP RUB HKD TRY
Орлогын гүйлгээ Бэлэн орлого шимтгэлгүй 1.50% шимтгэлгүй 2.00% Зөвхөн бэлэн бус 
Бэлэн бус орлого Шимтгэлгүй
Зарлагын гүйлгээ Бэлэн зарлагын гүйлгээ 200 0.4% 0.4% 0.3% 0.4% 0.3% 0.4% 1.50% Зөвхөн бэлэн бус 
Бэлэн бус-банк хооронд бага дүнтэй /5.0 сая төгрөг хүртэл/ 200 0.5 ам.доллартай тэнцэх валют Хийгдэхгүй (Зөвхөн ОУ-ын төлбөр тооцоо)
Бэлэн бус-банк хооронд их дүнтэй /5.0 сая төгрөгөөс дээш/ 400
Банк доторх Өөрийн данс руу (цахим) Хураамжгүй
Бусад данс хугацаатай хадгаламж (цахим) Хураамжгүй
Бусад тохиолдолд 100 100 төгрөгтэй тэнцэх валют
Бусад Дансны тодорхойлолт   5,000 төгрөг
14 хоногийн дотор дараах өөрчлөлт орсон тохиолдолд:  • Данс шинээр нээгдсэн эсхүл Хамтран эзэмшигчийн мэдээллийг шинээр нэмсэн 40,000 төгрөг 
Нэмэлт хураамж: Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу нэмэлт мэдээлэл оруулсан тохиолдолд Үндсэн хураамж +15,000 төгрөг
Дансны хуулга (хуудас бүр)  100 төгрөг 

 

 


Бүрдүүлэх материал
  • Данс нээлгэхийг хүссэн тухай албан бичиг
  • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулах/
  • Хуулийн этгээдийн дүрмийн хуулбар /нотариатаар батлуулах/
  • Богд банкны Харилцагчаар бүртгүүлэх хүсэлтийн маягт. ЭНД дарж татна уу
  • Богд банкны Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хүсэлтийн маягт. ЭНД дарж татна уу
  • Гарын үсгийн баталгааны маягтыг бөглөн нотариатаар батлуулах. ЭНД дарж татна уу
  • Мөнгөн хөрөнгө захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийн цахим үнэмлэх

Санал болгох бүтээгдэхүүн