Eiffel tower
Хүүхдийн ирээдүйн санхүүгийн баталгааг өнөөдрөөс эхлэн 18 нас хүртэл хуримтлуулан ирээдүйн боловсрол, амьдралд нь зориулсан мөнгөн хөрөнгийг бий болгоорой.

Давуу тал
  • Өрсөлдөхүйц өндөр хүүгээр хадгалуулах
  • 6,12,18 насны төрсөн өдөр хүртэлх хугацаатайгаар хадгалах
  • Хадгаламжаа барьцаалан зээл авах
  • Цахим банк ашиглан хадгаламжийн дансны хуулгаа хянах

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Валют MNT USD
Дансны доод үлдэгдэл 10,000 10
Хүү (жилийн) 13.8% 4.20%
Гэрээг хугацаанаас өмнө цуцалсан тохиолдолд бодогдох хүү (жилийн) 3.6% 1.2%
Хадгаламжийн хугацаа Хүүхдийн 6,12,18 насны төрсөн өдөр хүртэл

Шимтгэл хураамж
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛ ШИМТГЭЛИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ
MNT USD CNY EUR
Бэлэн бус гүйлгээ Орлогын гүйлгээ Шимтгэлгүй 0.25% 0.2% 0.3%
Бэлэн гүйлгээ Орлогын гүйлгээ Шимтгэлгүй
Зарлагын гүйлгээ 200 төгрөг 0.2 ам.доллартай тэнцэх валют
Хадгаламжийн данс хаах хураамж* 3,000 төгрөг 3,000 төгрөгтэй тэнцэх валют
Дансны тодорхойлолт Тодорхойлолт 5,000 төгрөг
14 хоногийн дотор данс шинээр нээгдсэн эсхүл хамтран эзэмшигчийн мэдээллийг нэмсэн бол 30,000 төгрөг
Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу нэмэлт мэдээлэл оруулсан бол Үндсэн тодорхойлолтын хураамж+15,000 төгрөг
Дансны хуулга (хуудас бүр) 100 төгрөг

*Богд банкны данс уруу шилжүүлэн хаах тохиолдолд шимтгэлгүй


Бүрдүүлэх материал
Монгол улсын иргэн Гадаадын иргэн
  • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ
  • Хамтран эзэмшигчийн цахим үнэмлэх эсхүл гадаад паспорт 
  • Гадаад паспорт
  • МУ-д оршин суух үнэмлэх
  • АНУ-н иргэн эсхүл татвар төлөгч бол “FATCA-ийн маягт” 

МУ-д оршин суух зөвшөөрөлгүй гадаад иргэний хувьд банк нь харилцагчийн хүсэлт бүрийг судлан үзэх бөгөөд нэмэлт бичиг баримт (гол харилцагч банкны тодорхойлолт, МУ-ын хамтран ажилладаг байгууллагын тодорхойлолт гэх мэт) бүрдүүлж өгөх шаардлагатай.


Санал болгох бүтээгдэхүүн