Eiffel tower
Харилцагч танд Хугацаатай хадгаламжийн хугацаа дуусахаас өмнө зарлага гаргах боломжтой уян хатан нөхцөлтэй хадгаламжийн бүтээгдэхүүнийг санал болгож байна.

Давуу тал
  • Зарлага гаргаагүй тохиолдолд гэрээний хугацаанд өндөр хүү тооцуулах
  • Хадгаламжийн гэрээний хугацаанд зарлага гаргах

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Утга Нөхцөл
Валют MNT USD
Дансны доод үлдэгдэл 1,000,000 1,000
Хүү (жилийн) 9.10% 2.40%
Зарлага гаргасан тохиолдолд тооцох хүү* 3.6% 1.00%
Гэрээг хугацаанаас өмнө цуцалсан тохиолдолд тооцох хүү 3.6% 1.00%

*Зарлага гаргасан тохиолдолд тооцох хүү гэдэг нь гэрээний хугацааны дундуур зарлага гаргасан тохиолдолд нийт үлдэгдэлд тооцох хүүг хэлнэ. Зарлагын гүйлгээг зөвхөн салбар дээр хийнэ. 


Шимтгэл хураамж
Төрөл Үйлчилгээ Валют
MNT USD CNY EUR
Орлогын гүйлгээ Бэлэн орлого шимтгэлгүй
Бэлэн бус орлого шимтгэлгүй
Зарлагын гүйлгээ Бэлэн зарлага 200 төгрөг 0.25% 0.3% 0.2%
Бэлэн бус-банк хооронд бага дүнтэй /3.0 сая төгрөг хүртэл/ 200 0.5 ам.доллартай тэнцэх валют
  Бэлэн бус-банк хооронд их дүнтэй /3.0 сая төгрөгөөс дээш/ 400
Дансны тодорхойлолт Тодорхойлолт 5,000 төгрөг
14 хоногийн дотор дараах өөрчлөлт орсон тохиолдолд:Данс шинээр нээгдсэн эсхүл Хамтран эзэмшигчийн мэдээллийг шинээр нэмсэн 30,000 төгрөг
Нэмэлт хураамж:Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу нэмэлт мэдээлэл оруулсан тохиолдолд Үндсэн хураамж +15,000 төгрөг
Дансны хуулга (хуудас бүр) 100 төгрөг

*Богд банкны данс уруу шилжүүлэн хаах тохиолдолд шимтгэлгүй

 


Бүрдүүлэх материал
Монгол улсын иргэн Гадаад улсын иргэн
  • Цахим үнэмлэх эсхүл гадаад паспорт 
  • Гадаад паспорт
  • МУ-д оршин суух үнэмлэх
  • АНУ-н иргэн эсхүл татвар төлөгч бол “FATCA-ийн маягт” 

Богд банкны харилцагчаар бүртгүүлэх хүсэлтийн маягтыг энд дарж татаж авна уу

Богд банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хүсэлтийн маягтыг энд дарж татаж авна уу

МУ-д оршин суух зөвшөөрөлгүй гадаад иргэний хувьд банк нь харилцагчийн хүсэлт бүрийг судлан үзэх бөгөөд нэмэлт бичиг баримт (гол харилцагч банкны тодорхойлолт, МУ-ын хамтран ажилладаг байгууллагын тодорхойлолт гэх мэт) бүрдүүлж өгөх шаардлагатай.

 


Санал болгох бүтээгдэхүүн