Eiffel tower
Та ХАРИЛЦАХ дансаа 10 төрлийн валютаас сонгон, төлбөр тооцоогоо түргэн шуурхай, найдвартай хийх боломжтой.

Давуу тал
  • Төгрөг болон Ам.долларын валютаас гадна Евро, Юань, Фунт, Рубль, Вон, Иений валютаас сонгон нээх
  • Дотоод болон гадаад шилжүүлэг хийх
  • Цахим банкны үйлчилгээнд бүртгүүлэн, шинээр данс нээх, дансаа удирдах

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
НӨХЦӨЛ MNT USD EUR JPY CNY RUB KRW HKD GBP TRY
Дансны доод үлдэгдэл (тухайн валютаар) 5,000 10 10 1,000 40 300 10,000 50 10 30
Хүү (жилийн) Хүү тооцохгүй
Данс хөтөлсний шимтгэл (сар бүр)* 200 200 төгрөгтэй тэнцэх валют
Данс нээх хураамж Хураамжгүй
Данс хаах хураамж* Бэлнээр 3,000 Бэлэн бус 1,000 Төгрөгтэй тэнцэх валют

 *Хэрэв харилцагч нь өөрийн 1 дансаар 5-аас дээш удаан гүйлгээ (өөр данс руу хийх гүйлгээ) хийсэн тохиолдолд тухайн сарын Данс хөтөлсний хураамж 0 төгрөг болно.

 


Шимтгэл
Төрөл Үйлчилгээ Валют
MNT USD CNY EUR KRW JPY GBP RUB HKD TRY
Орлогын гүйлгээ Бэлэн орлого шимтгэлгүй 1.50% шимтгэлгүй 2.00% Зөвхөн бэлэн бус 
Бэлэн бус орлого Шимтгэлгүй
Зарлагын гүйлгээ Бэлэн зарлагын гүйлгээ 200 0.4% 0.4% 0.3% 0.4% 0.3% 0.4% 1.50% Зөвхөн бэлэн бус 
Бэлэн бус-банк хооронд бага дүнтэй /5.0 сая төгрөг хүртэл/ 200 0.5 ам.доллартай тэнцэх валют Хийгдэхгүй (Зөвхөн ОУ-ын төлбөр тооцоо)
Бэлэн бус-банк хооронд их дүнтэй /5.0 сая төгрөгөөс дээш/ 400
Банк доторх Өөрийн дансруу (цахим) Хураамжгүй
Бусад данс хугацаатай хадгаламж (цахим) Хураамжгүй
Бусад тохиолдолд 100 100 төгрөгтэй тэнцэх валют
Бусад Дансны тодорхойлолт  5,000 төгрөг
14 хоногийн дотор дараах өөрчлөлт орсон тохиолдолд:  • Данс шинээр нээгдсэн эсхүл Хамтран эзэмшигчийн мэдээллийг шинээр нэмсэн 40,000 төгрөг
Нэмэлт хураамж: Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу нэмэлт мэдээлэл оруулсан тохиолдолд Үндсэн хураамж +15,000 төгрөг 
Дансны тодорхойлолт(хуудас бүр) 100 төгрөг

 

 


Бүрдүүлэх материал
Монгол улсын иргэн Гадаад улсын иргэн
  • Цахим үнэмлэх эсхүл гадаад паспорт 
  • Гадаад паспорт
  • МУ-д оршин суух үнэмлэх
  • АНУ-н иргэн эсхүл татвар төлөгч бол “FATCA-ийн маягт” 

Богд банкны харилцагчаар бүртгүүлэх хүсэлтийн маягтыг энд дарж татаж авна уу

Богд банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хүсэлтийн маягтыг энд дарж татаж авна уу

МУ-д оршин суух зөвшөөрөлгүй гадаад иргэний хувьд банк нь харилцагчийн хүсэлт бүрийг судлан үзэх бөгөөд нэмэлт бичиг баримт (гол харилцагч банкны тодорхойлолт, МУ-ын хамтран ажилладаг байгууллагын тодорхойлолт гэх мэт) бүрдүүлж өгөх шаардлагатай.


Санал болгох бүтээгдэхүүн