Eiffel tower
Та ХАРИЛЦАХ дансаа 8 төрлийн валютаас сонгон, төлбөр тооцоогоо түргэн шуурхай, найдвартай хийх боломжтой.

Давуу тал
  • Төгрөг болон Ам.долларын валютаас гадна Евро, Юань, Фунт, Рубль, Вон, Иений валютаас сонгон нээх
  • Дотоод болон гадаад шилжүүлэг хийх
  • Цахим банкны үйлчилгээнд бүртгүүлэн, шинээр данс нээх, дансаа удирдах

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
НӨХЦӨЛ MNT USD EUR JPY CNY RUB KRW HKD GBP
Дансны доод үлдэгдэл (тухайн валютаар) 5,000 10 10 1,000 40 300 10,000 50 10
Хүү (жилийн) Хүү тооцохгүй
Данс хөтөлсний шимтгэл (сар бүр) 500 0.2 ам.доллартай тэнцэх валют
Данс нээх хураамж Хураамжгүй
Данс хаах хураамж* 1,000 1,000 төгрөгтэй тэнцэх валют

*Богд банкны данс уруу шилжүүлэн хаах тохиолдолд шимтгэлгүй


Шимтгэл
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛ ШИМТГЭЛИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ
MNT USD БУСАД ВАЛЮТ
Бэлэн бус гүйлгээ Орлогын гүйлгээ Шимтгэлгүй
Богд банкны данс хоорондын зарлагын гүйлгээ 100 төгрөг 100 төгрөгтэй тэнцэх валют
Банк хоорондын зарлагын гүйлгээ 3,000,000 төгрөг хүртэл 300 төгрөг 
3,000,001 төгрөгөөс дээш 400 төгрөг
0.5 0.5 ам.доллартай тэнцэх валют
Бэлэн гүйлгээ Орлогын гүйлгээ Шимтгэлгүй KRW 1.5%
Зарлагын гүйлгээ 200 төгрөг 0.25% CNY 0.25%EUR, KRW, JPY, GBP 0.3%RUB 1.0%
Өөр банкны данс уруу шилжүүлэг хийх 1,000 төгрөг 1 1 ам.доллартай тэнцэх валют
Дансны тодорхойлолт Тодорхойлолт 5,000 төгрөг
14 хоногийн дотор данс шинээр нээгдсэн эсхүл хамтран эзэмшигчийн мэдээллийг нэмсэн бол 30,000 төгрөг
Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу нэмэлт мэдээлэл оруулсан бол Үндсэн тодорхойлолтын хураамж+15,000 төгрөг
Дансны хуулга (хуудас бүр) 100 төгрөг

Бүрдүүлэх материал
Монгол улсын иргэн Гадаад улсын иргэн
  • Цахим үнэмлэх эсхүл гадаад паспорт 
  • Гадаад паспорт
  • МУ-д оршин суух үнэмлэх
  • АНУ-н иргэн эсхүл татвар төлөгч бол “FATCA-ийн маягт” 

МУ-д оршин суух зөвшөөрөлгүй гадаад иргэний хувьд банк нь харилцагчийн хүсэлт бүрийг судлан үзэх бөгөөд нэмэлт бичиг баримт (гол харилцагч банкны тодорхойлолт, МУ-ын хамтран ажилладаг байгууллагын тодорхойлолт гэх мэт) бүрдүүлж өгөх шаардлагатай.


Санал болгох бүтээгдэхүүн