Eiffel tower
Бизнесийн үйл ажиллагаандаа зориулан бараа материал худалдан авах болон бизнесийн үйл ажиллагааны ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанараа сайжруулах боломж.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
  Валют Хугацаа Хүү* Шимтгэл Өргөдлийн хураамж
Сарын Жилийн
Бизнесийн онцлог цар хүрээнээс хамаарна MNT 36 сар хүртэл 1.9%-2.3% 22.8%-27.6% 0.4%-1.0% 10.000₮
USD 1.0%- 1.6% 12.0%-19.2% 0.5%

Тавигдах шаардлага
 • Банк, санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй, сүүлийн 3 жилийн хугацаанд чанаргүй зээлийн түүхгүй байх 
 • Сүүлийн 2 жил үйл ажиллагаа нь хэвийн явагдсан 
 • Бизнесийн тогтмол урсгалтай байх 
 • Зээлийн баталгаа болохуйц барьцаа үл хөдлөх хөрөнгөтэй байх 
 • Тухайн бизнесийн үйл ажиллагааг эрхлэхэд шаардлагатай тусгай зөвшөөрлийг эрх бүхий байгууллагаас авсан, зөвшөөрөл нь зээл төлөгдөж дуусах хүртэл хүчин төгөлдөр байх эсхүл тодорхой хугацаагаар олгогддог тусгай зөвшөөрлийн хувьд цаашид сунгагдах боломжтой байх 

Бүрдүүлэх материал
 • Зээл хүссэн албан тоот 
 • Компанийн болон бизнесийн танилцуулга 
 • Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ, дүрэм, үүсгэн байгуулсан гэрээ 
 • Санхүүгийн тайлан (сүүлийн 3 жил/ улирлын тайлан) 
 • Бизнесийн үйл ажиллагааны зөвшөөрөл, лиценз, патент 
 • Зээлээр санхүүжүүлэх үйл ажиллагаатай холбоотой гэрээ хэлцэл 
 • Барьцаа хөрөнгөтэй холбоотой бичиг баримтууд
 • Бизнесийн онцлогоос шалтгаалан шаардагдах бусад бичиг баримт, тооцоо судалгаа, мэдээлэл г.м

Санал болгох бүтээгдэхүүн