Eiffel tower
Хэрэглэгч танд хүссэн үедээ зарлага гаргаж, сар бүр хүү тооцуулан авах боломжийг УРЬДЧИЛСАН ХҮҮТ ХУГАЦААГҮЙ ХАДГАЛАМЖ олгож байна.

Давуу тал
  • Өрсөлдөхүйц өндөр хүүгээр хадгалуулах.
  • Хүссэн үедээ орлого, зарлагын гүйлгээ хийх боломжтой.
  • Хүүг өөр төрлийн дансанд хүлээн авах боломжтой.
  • Цахим банк ашиглан хадгаламжийн дансаа хянах.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
ВАЛЮТ MNT USD
Дансны доод үлдэгдэл 10,000 10
Жилийн хүү 2 сая төгрөг хүртэл Зарласан 6.30% 1.40%
Бодит 6.49%
2 сая төгрөгөөс дээш Зарласан 6.90%
Бодит 7.12%
Данс хөтөлсний хураамж (сар бүр)* 200 200 төгрөгтэй тэнцэх валют

*Хэрэв харилцагч нь өөрийн 1 дансаар дараах 5-аас дээш удаа санхүүгийн гүйлгээ (өөр данс руу хийх гүйлгээ) хийсэн тохиолдолд тухайн сарын Данс хөтөлсний хураамж 0 төгрөг болно.


Шимтгэл хураамж
ТӨРӨЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ВАЛЮТ
MNT USD
Орлогын гүйлгээ Бэлэн орлого шимтгэлгүй
Бэлэн бус орлого шимтгэлгүй
Зарлагын гүйлгээ Бэлэн зарлага 200 0.40%
Бэлэн бус-банк хооронд бага дүнтэй /5.0 сая төгрөг хүртэл/ 200 0.5 ам.доллартай тэнцэх валют
  Бэлэн бус-банк хооронд их дүнтэй /5.0 сая төгрөгөөс дээш/ 400
Дансны тодорхойлолт Тодорхойлолт 5,000 төгрөг
14 хоногийн дотор дараах өөрчлөлт орсон тохиолдолд:Данс шинээр нээгдсэн эсхүл Хамтран эзэмшигчийн мэдээллийг шинээр нэмсэн 40,000 төгрөг
Нэмэлт хураамж:Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу нэмэлт мэдээлэл оруулсан тохиолдолд Үндсэн хураамж +15,000 төгрөг
Дансны хуулга (хуудас бүр) 100 төгрөг


Бүрдүүлэх материал
Монгол улсын иргэн Гадаад улсын иргэн
  • Цахим үнэмлэх эсхүл гадаад паспорт 
  • Гадаад паспорт
  • МУ-д оршин суух үнэмлэх
  • АНУ-н иргэн эсхүл татвар төлөгч бол “FATCA-ийн маягт” 

Богд банкны харилцагчаар бүртгүүлэх хүсэлтийн маягтыг энд дарж татаж авна уу

Богд банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хүсэлтийн маягтыг энд дарж татаж авна уу

МУ-д оршин суух зөвшөөрөлгүй гадаад иргэний хувьд банк нь харилцагчийн хүсэлт бүрийг судлан үзэх бөгөөд нэмэлт бичиг баримт (гол харилцагч банкны тодорхойлолт, МУ-ын хамтран ажилладаг байгууллагын тодорхойлолт гэх мэт) бүрдүүлж өгөх шаардлагатай.


Санал болгох бүтээгдэхүүн