Eiffel tower
Богд банк нь S.W.I.F.T сүлжээгээр дамжуулан Олон Улсад нэр хүнд бүхий банкуудтай хамтран ажиллаж, гадаад төлбөр тооцоог дэлхийн аль ч улс руу түргэн шуурхай, найдвартай гүйцэтгэж байна.

Богд банкны S.W.I.F.T код

BOGDMNUB


Корреспондент банкууд
ТӨЛБӨР ТООЦОО ХИЙХ ВАЛЮТ ХАРИЛЦАГЧ БАНКНЫ ЖАГСААЛТ S.W.I.F.T КОД
USD KB KOOKMIN BANK, SOUTH KOREA   CZNBKRSE
VTB BANK, RUSSIA   VTBRRUMM
BANK OF INNER MONGOLIA, PRC   HSSYCNBH
BAOSHANG BANK, BAOTOU, PRC   BTCBCNBJ
CNY BANK OF INNER MONGOLIA, PRC   HSSYCNBH
AGRICULTURAL BANK OF CHINA, PRC   ABOCCNBJ050
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD, PRC   SPDBCNSH
BAOSHANG BANK, BAOTOU, PRC   BTCBCNBJ
RUB VTB BANK, RUSSIA   VTBRRUMM
TRANSKAPITAL BANK (TKB), MOSCOW, RUSSIA   TJSCRUMM
EUR TRANSKAPITAL BANK (TKB), MOSCOW, RUSSIA   TJSCRUMM
BAOSHANG BANK, BAOTOU, PRC   BTCBCNBJ
KRW KB KOOKMIN BANK, SOUTH KOREA   CZNBKRSE
JPY TRANSKAPITAL BANK (TKB), MOSCOW, RUSSIA   TJSCRUMM
GBP TRANSKAPITAL BANK (TKB), MOSCOW, RUSSIA   TJSCRUMM
HKD KB KOOKMIN BANK, SOUTH KOREA   CZNBKRSE

Санал болгох бүтээгдэхүүн