Eiffel tower
Харилцагч танд Хугацаатай хадгаламжийн хугацаа дуусахаас өмнө зарлага гаргах боломжтой уян хатан нөхцөлтэй хадгаламжийн бүтээгдэхүүнийг санал болгож байна.

Давуу тал
  •      Хадгаламжийн гэрээний хугацаанд зарлага гаргах боломжтой
  •      Зарлага гаргасан тохиолдолд зарлага гаргасан мөнгөн дүнд бага хүү (нөхцөлийн Зарлага гаргасан* тохиолдолд тооцох хүү хэсэг) тооцож, үлдэгдэл мөнгөн дүнд өндөр хүү тооцно.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
УТГА НӨХЦӨЛ
Валют MNT USD
Доод үлдэгдэл 50,000 50
Хугацаа 12 сар 12 сар
Жилийн хүү 12.20% 2.40%*
Зарлага гаргасан** тохиолдолд тооцох хүү (жилийн) 3.6% 0.5%
Хугацаанаас өмнө цуцалсан тохиолдолд тооцох хүү (жилийн) 3.6% 0.5%*

 **-Зарлага гаргасан тохиолдолд тооцох хүү гэдэг нь хадгаламжийн данснаас зарлага гаргаж буй мөнгөн дүнд тооцох хүүг хэлэх бөгөөд үлдэгдэл дүнд өндөр хүү (жилийн хүү)-г тооцно. 

Энэхүү бүтээгдэхүүн дээр хадгаламж барьцаалсан зээл олгохгүйг анхаарна уу.


Шимтгэл хураамж
Төрөл Үйлчилгээ Валют
MNT USD CNY EUR
Орлогын гүйлгээ Бэлэн орлого шимтгэлгүй
Бэлэн бус орлого шимтгэлгүй
Зарлагын гүйлгээ Бэлэн зарлага 200 төгрөг 0.4% 0.4% 0.3%
Бэлэн бус-банк хооронд бага дүнтэй /5.0 сая төгрөг хүртэл/ 200 0.5 ам.доллартай тэнцэх валют
  Бэлэн бус-банк хооронд их дүнтэй /5.0 сая төгрөгөөс дээш/ 400
Дансны тодорхойлолт Тодорхойлолт 5,000 төгрөг
14 хоногийн дотор дараах өөрчлөлт орсон тохиолдолд:Данс шинээр нээгдсэн эсхүл Хамтран эзэмшигчийн мэдээллийг шинээр нэмсэн 40,000 төгрөг
Нэмэлт хураамж:Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу нэмэлт мэдээлэл оруулсан тохиолдолд Үндсэн хураамж +15,000 төгрөг
Дансны хуулга (хуудас бүр) 100 төгрөг

 


Бүрдүүлэх материал
  • Данс нээлгэхийг хүссэн тухай албан бичиг
  • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулах/
  • Хуулийн этгээдийн дүрмийн хуулбар /нотариатаар батлуулах/
  • Богд банкны Харилцагчаар бүртгүүлэх хүсэлтийн маягт. ЭНД дарж татна уу
  • Богд банкны Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хүсэлтийн маягт. ЭНД дарж татна уу
  • Гарын үсгийн баталгааны маягтыг бөглөн нотариатаар батлуулах. ЭНД дарж татна уу
  • Мөнгөн хөрөнгө захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийн цахим үнэмлэх

Санал болгох бүтээгдэхүүн