Eiffel tower
Шугамын зээл нь аж ахуйн нэгжийн бизнесийн үйл ажиллагааны эргэлтийн хөрөнгөтэй холбогдон үүсэх санхүүгийн хэрэгцээг хангахад зориулагдсан зээл юм.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Зээлийн дээд хэмжээ Валют Хугацаа Хүү* Шимтгэл Үүрэг хүлээсний шимтгэл Өргөдлийн хураамж
Сарын Жилийн
Бизнесийн онцлог цар хүрээнээс хамаарна MNT 24 сар хүртэл 1.9%-2.3% 22.8%-27.6% 0.4%-1.0% Жилийн 3%-6% 10.000₮
USD 1.0%- 1.6% 12.0%-19.2% 0.5%

 


Тавигдах шаардлага
 • Банк санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй, сүүлийн 3 жилийн хугацаанд чанаргүй зээлийн түүхгүй байх 
 • Сүүлийн 2 жил үйл ажиллагаа нь хэвийн явагдсан 
 • Бизнесийн тогтмол урсгалтай байх 
 • Зээлийн баталгаа болохуйц барьцаа үл хөдлөх хөрөнгөтэй байх 
 • Тухайн бизнесийн үйл ажиллагааг эрхлэхэд шаардлагатай тусгай зөвшөөрлийг эрх бүхий байгууллагаас авсан, зөвшөөрөл нь зээл төлөгдөж дуусах хүртэл хүчин төгөлдөр байх эсхүл тодорхой хугацаагаар олгогддог тусгай зөвшөөрлийн хувьд цаашид сунгагдах боломжтой байх 

Бүрдүүлэх материал
 • Зээл хүссэн албан тоот
 • Компанийн болон бизнесийн танилцуулга
 • Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ, дүрэм, үүсгэн байгуулсан гэрээ
 • Санхүүгийн тайлан (сүүлийн 3жил/ улирлын тайлан)
 • Бизнесийн үйл ажиллагааны зөвшөөрөл, лиценз, патент
 • Зээлээр санхүүжүүлэх үйл ажиллагаатай холбоотой гэрээ хэлцэл
 • Барьцаа хөрөнгөтэй холбоотой бичиг баримтууд
 • Бизнесийн онцлогоос шалтгаалан шаардагдах бусад бичиг баримт, тооцоо судалгаа, мэдээлэл г.м

Санал болгох бүтээгдэхүүн