Eiffel tower
Хүнс, газар тариалан, МАА үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг иргэн, ААН, хоршооны бизнесийн үйл ажиллагаагаа тогтвортой явуулахад шаардлагатай эргэлтийн хөрөнгийг санхүүжүүлнэ.

Зээлийн нөхцөл

 

Зээлийн хэмжээ Бизнесийн онцлог цар хүрээнээс санхүүгийн чадавхаас хамаарна.
Зээлийн валют MNT
Хугацаа Хүнс, газар тариалангийн үйлдвэрлэл – 24 сар хүртэл        Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл – 36 сар
Зээлийн хүү /жилээр/ Жилийн: 5.0%
Зээл олголтын шимтгэл /1удаа/ 1.0%
Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг
ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ ХҮНСНИЙ БОЛОН ХАА-Н ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗЭЭЛ

Хөтөлбөр хэрэгжих хугацаа: 2023 оны 12-р сарын 31-ныг дуустал.


Тавигдах шаардлага
 • Хүнс, газар тариалан, мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байх бөгөөд зээлийн төрөл тус бүрд тавигдах шаардлагыг хангасан байх;
 • ХХААХҮЯ-аас тодорхойлсон жагсаалт болон газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн Plant.mofa.gov.mn цахим системд бүртгүүлж баталгаажсан байх;
 • Шүүхийн шийдвэрийн дагуу төлөх өр төлбөргүй байх;
 • Анхаарал хандуулах болон чанаргүй зээлийн түүхгүй, үлдэгдэлгүй байх;
 • Бусад нэмэлт шаардлагууд болон Богд банкны бизнесийн зээлийн холбогдох шаардлагууд багтана.

Бүрдүүлэх материал
 • Зээл хүссэн өргөдөл (Богд банкны маягт)
 • Зээл хүсэгчийн баримт бичиг 
 • Эрхэлж буй бизнест холбогдох бичиг баримт /тусгай зөвшөөрөл, патент, лиценз болон бусад материал/;
 • Бизнесийн орлого нотлох баримтууд
 • Барьцаа хөрөнгөтэй холбоотой бичиг баримтууд
 • Банкны зүгээс шаардлагатай гэж үзсэн бусад нэмэлт материал

Санал болгох бүтээгдэхүүн