Eiffel tower
Хүнс, газар тариалан, МАА үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ААН, хоршооны бизнесийн үйл ажиллагаагаа тогтвортой явуулахад шаардлагатай эргэлтийн хөрөнгийг санхүүжүүлнэ.

Зээлийн нөхцөл
Зээлийн хэмжээ Бизнесийн онцлог цар хүрээнээс санхүүгийн чадавхаас хамаарна.
Зээлийн валют MNT
Хугацаа Мах бэлтгэх үйлдвэрлэл: 12 сар хүртэл, Хүнс, Газар тариалангийн үйлдвэрлэл – 24 сар хүртэл, Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл – 36 сар
Зээлийн хүү /жилээр/ Жилийн: 5.0%
Зээл олголтын шимтгэл /1удаа/ 1.0%
Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг
ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ ХҮНСНИЙ БОЛОН ХАА-Н ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗЭЭЛ

Хөтөлбөр хэрэгжих хугацаа: 2024 оны 12-р сарын 31-ныг дуустал.


Тавигдах шаардлага
 • Хүнс, газар тариалан, мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байх бөгөөд зээлийн төрөл тус бүрд тавигдах шаардлагыг хангасан байх;
 • ХХААХҮЯ-аас тодорхойлсон жагсаалт болон газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн Plant.mofa.gov.mn цахим системд бүртгүүлж баталгаажсан байх;
 • Шүүхийн шийдвэрийн дагуу төлөх өр төлбөргүй байх;
 • Монгол Улсын холбогдох хуулийн дагуу үүсгэн байгуулж, бүртгэгдсэн, Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт сүүлийн 36 сараас доошгүй хугацаанд үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа компани, хоршоо байх (Улсын бүртгэлийн гэрчилгээр тодорхойлно); 
 • Анхаарал хандуулах болон чанаргүй зээлийн түүхгүй, үлдэгдэлгүй байх;
 • Бусад нэмэлт шаардлагууд болон Богд банкны бизнесийн зээлийн холбогдох шаардлагууд багтана.

Бүрдүүлэх материал
 • Зээл хүссэн өргөдөл /банкны маягтаар/
 • Зээл хүссэн албан бичиг;
 • Компанийн болон бизнесийн танилцуулга; 
 • Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ, дүрэм;
 • Санхүүгийн тайлан (сүүлийн 3 жил/ улирлын тайлан);    
 • Зээлээр санхүүжүүлэх үйл ажиллагаатай холбоотой гэрээ хэлцэл, зээлийн зарцуулалт нотлох баримт; 
 • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар, түүхчилсэн лавлагаа;
 • Бизнесийн онцлогоос шалтгаалан шаардагдах бусад нэмэлт материал;
 • Банкнаас шаардсан бусад бичиг баримтууд;                      

Санал болгох бүтээгдэхүүн