Eiffel tower
Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдлээс хамааруулан өндөр хүүгийн өгөөж тооцуулан авах боломжтой ХУГАЦААГҮЙ ХАДГАЛАМЖ-ийн үйлчилгээг санал болгож байна.

Давуу тал
  • Өрсөлдөхүйц өндөр хүүгийн төвшин
  • Хүссэн үедээ орлого болон зарлага гаргах
  • Цахим банкны үйлчилгээ ашиглан хадгаламжийн дансны хуулга харах, гүйлгээ хийх

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
ВАЛЮТ MNT USD
Дансны доод үлдэгдэл 20,000 20
Жилийн хүү 50 сая төгрөг хүртэл үлдэгдэлд бодогдох хүү 3.0% 50,000 ам.доллар хүртэл үлдэгдэлд 1.0%
50 сая төгрөгөөс дээш үлдэгдэлд бодогдох хүү 3.6% 50,000 ам.доллараас дээш үлдэгдэлд 1.2%
Данс хөтөлсний хураамж (сар бүр) 2,000 1

Шимтгэл хураамж
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛ ШИМТГЭЛИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ
MNT USD CNY EUR
Бэлэн бус гүйлгээ Орлогын гүйлгээ Шимтгэлгүй 0.25% 0.2% 0.3%
Богд банкны данс хоорондын зарлагын гүйлгээ 100 100 төгрөгтэй тэнцэх валют
Банк хоорондын зарлагын гүйлгээ 3,000,000 төгрөг хүртэл 300 төгрөг3,000,001 төгрөгөөс дээш 400 төгрөг 0.5 ам. доллартай тэнцэх валют
Бэлэн гүйлгээ Орлогын гүйлгээ Шимтгэлгүй
Зарлагын гүйлгээ 200 0.2 ам.доллартай тэнцэх валют
Хадгаламжийн данс хаах хураамж* 3,000 төгрөг 3,000 төгрөгтэй тэнцэх валют
Дансны тодорхойлолт Тодорхойлолт 5,000 төгрөг
14 хоногийн дотор данс шинээр нээгдсэн эсхүл хамтран эзэмшигчийн мэдээллийг нэмсэн бол 30,000 төгрөг
Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу нэмэлт мэдээлэл оруулсан Үндсэн тодорхойлолтын хураамж+15,000 төгрөг
Дансны хуулга (хуудас бүр) 100 төгрөг

*Богд банкны данс уруу шилжүүлэн хаах тохиолдолд шимтгэлгүй

 


Бүрдүүлэх материал
  • Данс нээлгэхийг хүссэн тухай албан бичиг
  • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулах/
  • Хуулийн этгээдийн дүрмийн хуулбар /нотариатаар батлуулах/
  • Богд банкны Гарын үсгийн баталгааны маягтыг бөглөн нотариатаар батлуулах
  • Мөнгөн хөрөнгө захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийн цахим үнэмлэх 

Санал болгох бүтээгдэхүүн