Олон улсын үнэлгээ
"Мүүдиз" олон улсын үнэлгээний байгууллага (www.moodys.com) нь дэлхийн нийт улс орны зээлжих чадвар болон томоохон аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад санхүүгийн зэрэглэл тогтоогч.
Төлөв байдал Тогтвортой
Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө - Дотоодын валютаар B2/NP
Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө - Гадаадын валютаар B3/NP
Банкны хадгаламж B3/NP
Зээлийн суурь үнэлгээ B3
Тохируулгын дараах зээлийн суурь үнэлгээ B3
Харилцагчийн эрсдэлийн үнэлгээ B2(cr)/NP(cr)

Эх сурвалж: Moody's Investors Service

 

“Moody's Олон Улсын үнэлгээний агентлаг 2021 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдөр Богд банкны суурь үнэлгээг B3, харилцагчийн эрсдэлийн зэрэглэл B2/NP болон Хэтийн төлөв байдлыг Тогтвортой” гэж үзсэн нь дотоодын томоохон банкуудын үнэлгээтэй эн зэрэгцэхүйц үнэлгээ бөгөөд Монгол Улсын Засгийн Газрын зээлжих зэрэглэлтэй ижил түвшний үнэлгээ юм.”