Гишүүн Тайлан  
Ж.Нарантуяа /ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн/  2021 оны I хагас жил Үзэх
 2021 оны II хагас жил Үзэх
 2022 оны I хагас жил Үзэх
 2022 оны II хагас жил Үзэх
 2023 оны I хагас жил Үзэх
Э.Бямбажав /ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн/  2022 оны III улирал Үзэх
 2022 оны IV улирал Үзэх
 2023 оны I хагас жил Үзэх
Рожер Томас Мойес /ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн/  2022 оны III улирал Үзэх
 2022 оны IV улирал Үзэх
 2023 оны I хагас жил Үзэх