Eiffel tower
Хуваарьт нислэг гүйцэтгэж байгаа дотоодын агаарын тээвэрлэгчдэд үйл ажиллагаа хэвийн тогтвортой явуулахад шаардлагатай эргэлтийн хөрөнгийг бүрдүүлэхэд зориулан олгоно.

Зээлийн нөхцөл
ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ ВАЛЮТ ХУГАЦАА ЗГ-ын Хүүгийн дэмжлэг ҮНДСЭН ТӨЛБӨРӨӨС ЧӨЛӨӨЛӨГДӨХ ХУГАЦАА ЗЭЭЛ ОЛГОЛТЫН ШИМТГЭЛ /1 УДАА/ ӨРГӨДЛИЙН ХУРААМЖ
2.0 тэрбум төгрөг хүртэл MNT 24  сар хүртэл Жилийн: 7.0% 6 сар хүртэл 1.0% 10,000₮

Тавигдах шаардлага
  • Зам, тээврийн хөгжлийн яамнаас тодорхойлсон Хуваарьт нислэг гүйцэтгэж байгаа агаарын тээвэрлэгч байх бөгөөд тус шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг Зам Тээврийн хөгжлийн яамнаас ирүүлсэн жагсаалтаар тодорхойлох;
  • Бизнесийг 12 сараас доошгүй хугацаанд тогтвортой эрхэлж байгаа бөгөөд цаашид эрхлэх;
  • Анхаарал хандуулах болон чанаргүй зээлийн түүхгүй, үлдэгдэлгүй байх;
  • Бусад нэмэлт шаардлагууд болон Богд банкны бизнесийн зээлийн холбогдох шаардлагууд багтана.

Бүрдүүлэх материал
  • Зээл хүссэн өргөдөл (Богд банкны маягт)
  • Зээл хүсэгчийн баримт бичиг 
  • Эрхэлж буй бизнест холбогдох бичиг баримт /тусгай зөвшөөрөл, патент, лиценз болон бусад материал/;
  • Бизнесийн орлого нотлох баримтууд
  • Барьцаа хөрөнгөтэй холбоотой бичиг баримтууд
  • Банкны зүгээс шаардлагатай гэж үзсэн бусад нэмэлт материал

Санал болгох бүтээгдэхүүн