Eiffel tower
Тохилог тайван амьдралыг бид санхүүжүүлнэ.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Зээлийн хэмжээ 250 сая төгрөг хүртэл
Валютын төрөл Төгрөг
Урьдчилгаа төлбөр* 30%
Зээлийн хүү /сараар/ 1.85%- 2.1% 
Зээлийн хүү /жилээр/ 22.2%-25.2%
Хугацаа 20 хүртэл жил
Шимтгэл 1% дээд хэмжээ 2сая төгрөг хүртэл
Өргөдлийн хураамж 10,000₮
Зээлийн барьцаа Худалдан авч буй орон сууц

Тавигдах шаардлага
 • Зээл хүсэгч нь 21 нас хүрсэн Монгол улсын иргэн байх
 • Худалдан авах орон сууцаа сонгосон, амьдран суух зориулалтаар ашиглах
 • Урьдчилгаа төлбөрийг санхүүжүүлсэн болон санхүүжүүлэх чадвартай байх
 • Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд тогтвортой ажил эрхэлсэн эсхүл энэ хугацаанд бизнес эрхэлсэн байх
 • Хамтран зээлдэгч нь тухайн ажил олгогч байгууллагад 1 буюу түүнээс дээш жил ажилласан байх, хувиараа бизнес эрхэлдэг бол тухайн бизнесийг 2 буюу түүнээс дээш жилийн хугацаанд эрхэлсэн байх
 • Даатгалд хамрагдах бөгөөд даатгалтай холбогдох зардлыг хариуцах
 • Зээл хүсэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгч нь хугацаа хэтэрсэн зээл, хүүгийн үлдэгдэлгүй, шүүхийн шийдвэрийн дагуу төлөх өр, төлбөргүй байх

Бүрдүүлэх материал
 • Зээлийн өргөдөл /банкны маягтаар/
 • Сүүлийн 6 сарын хугацаанд авахуулсан 1 хувь цээж зураг
 • Цахим үнэмлэх эх хувиар, эсхүл хуулбар
 • Оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт /ТҮЦ машины лавлагаа байж болно/
 • Гэрлэлтийн лавлагаа /ТҮЦ машины лавлагаа байж болно/
 • Ажил олгогч байгууллагын тодорхойлолт (албан тушаал, ажилласан жил, цалингийн хэмжээ, нэмэгдэл урамшууллыг тусгах)
 • Хөдөлмөрийн гэрээ
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр
 • Хувиараа бизнес эрхэлдэг бол бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой бичиг баримтууд
 • Урьдчилгаа төлбөрийн баримт
 • Шинээр ашиглалтад орсон барилгаас худалдан авах бол орон сууцны захиалгын гэрээ
 • Хуучин орон сууц худалдан авах бол орон сууц худалдах худалдан авах гэрээ, орон сууцны өмчлөх эрхийн гэрчилгээний хуулбар, барьцаанд буй эсэх УБЕГазрын лавлагаа
 • Өрхийн гишүүдийн нэр дээр УБЕГазраас орон сууц үл хөдлөх хөрөнгө эзэмшдэг эсэх лавлагаа
 • Бусад банк, ББСБ-д төлөх зээлийн үлдэгдэлтэй бол тухайн зээлийн гэрээ, зээлийн дансны хуулга
 • ШШГЕГ-ын лавлагаа
 • Банкнаас шаардсан бусад бичиг баримт

Жич: Хамтран зээлдэгч дээрх материалыг мөн адил бүрдүүлнэ.

 


Санал болгох бүтээгдэхүүн