Eiffel tower
Шугамын зээл нь бизнес эрхлэгчдийн бизнесийн үйл ажиллагааны эргэлтийн хөрөнгөтэй холбогдон үүсэх санхүүгийн хэрэгцээг хангахад зориулагдсан зээл юм.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Зээлийн дээд хэмжээ Валют Хугацаа Хүү* Шимтгэл Үүрэг хүлээсний шимтгэл Өргөдлийн хураамж
Сарын Жилийн
Бизнесийн онцлог цар хүрээнээс хамаарна MNT 24 сар хүртэл 1.9%-2.3% 22.8%-27.6% 0.4%-1.0%  Жилийн 3%-6% 10,000₮
USD 1.0%-1.6% 12.0%-19.2% 0.5%

 


Тавигдах шаардлага
 • Банк санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй, сүүлийн 3 жилийн хугацаанд чанаргүй зээлийн түүхгүй байх
 • Сүүлийн 2 жил үйл ажиллагаа нь хэвийн явагдсан
 • Бизнесийн тогтмол урсгалтай байх
 • Зээлийн баталгаа болохуйц барьцаа үл хөдлөх хөрөнгөтэй байх
 • Тухайн бизнесийн үйл ажиллагааг эрхлэхэд шаардлагатай тусгай зөвшөөрлийг эрх бүхий байгууллагаас авсан, зөвшөөрөл нь зээл төлөгдөж дуусах хүртэл хүчин төгөлдөр байх эсхүл тодорхой хугацаагаар олгогддог тусгай зөвшөөрлийн хувьд цаашид сунгагдах боломжтой байх

Бүрдүүлэх материал
 • Зээлийн өргөдөл /Богд банкны маягтаар/
 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Эрхэлж буй бизнест холбогдох бичиг баримт /тусгай зөвшөөрөл, патент, лиценз байдаг бол авчрах/
 • Ажлын байрын бичиг баримт/ түрээсээр ашигладаг бол түрээсийн гэрээ, сүүлийн 6 сарын түрээс төлсөн баримт/
 • Бизнесийн орлоготой холбоотой баримтууд /тайлан, эсхүл орлого бүртгэдэг хар дэвтэр/
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ
 • Банкны зүгээс шаардлагатай гэж үзсэн бусад нэмэлт материал

Санал болгох бүтээгдэхүүн