Eiffel tower
Хувиараа бизнес эрхлэгч эмэгтэй эсвэл эмэгтэйчүүд байгуулсан хуулийн этгээдийн хөрөнгө оруулалт, эргэлтийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэхэд зориулан олгоно.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Зээлийн хэмжээ 500,000,000 төгрөг хүртэл
Хугацаа 60 сар хүртэл
Зээлийн хүү/жилээр/ MNT Сарын: 1.6%
Жилийн: 19.2%
Үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөх хугацаа MNT 6 сар хүртэл
Зээл судалсны шимтгэл /1удаа/ MNT 0.5% дээд хэмжээ 1.5 сая хүртэл
Өргөдлийн хураамж MNT 10,000 төгрөг
ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг дэмжих зээл  

Тавигдах шаардлага
 • Монгол улсын эмэгтэй иргэн байх
 • Тухайн компанийн 51%-иас дээш хувийг эмэгтэй эсхүл эмэгтэйчүүд эзэмшдэг байх;
 • ТУЗ-ийн гишүүдийн болон Удирдлагын багийн аль нэгийг хамгийн багадаа 30% эмэгтэйчүүд эзэлдэг байх;
 • Нөхөрлөлийн гишүүдийн 66.7%-иас дээш хувь нь эмэгтэй гишүүд байх;
 • Хоршооны гишүүдийн 66.7%-иас дээш хувь нь эмэгтэй гишүүд байх ба хоршооны дарга нь эмэгтэй гишүүн байх;
 • Бизнесийн орлоготой бол тухайн бизнесийг сүүлийн 12 сарын хугацаанд тогтвортой эрхэлсэн байх;
 • Нөхөрлөл, хоршооны хувьд аль нэг гишүүн нь сүүлийн 6 сар тухайн бизнесийг эрхэлсэн туршлагатай байх;

Бүрдүүлэх материал
 • Зээл хүссэн өргөдөл /банкны маягтаар/
 • Цахим үнэмлэх эх хувиар эсвэл лавлагаа
 • Орлого нотлох баримтууд
 • Зээлээр санхүүжүүлэх үйл ажиллагаатай холбоотой гэрээ хэлцэл, зээлийн зарцуулалт нотлох баримт; 
 • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар, түүхчилсэн лавлагаа;
 • Бизнесийн онцлогоос шалтгаалан шаардагдах бусад нэмэлт материал;
 • Банкнаас шаардсан бусад бичиг баримтууд;    

Санал болгох бүтээгдэхүүн