Eiffel tower
Бизнес эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжид бизнесийн үйл ажиллагааны ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанараа сайжруулахад зориулсан зээлийн үйлчилгээ.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Зээлийн дээд хэмжээ Валют Хугацаа Хүү* Шимтгэл Өргөдлийн хураамж
Сарын Жилийн
Бизнесийн онцлог цар хүрээнээс хамаарна MNT 36 сар 1.9%-2.3% 22.8%-27.6% 0.4%-1.0% 10.000₮
USD 1.0%- 1.6% 12.0%-19.2% 0.5%
Тавигдах шаардлага
 • Банк санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй, сүүлийн 3 жилийн хугацаанд чанаргүй зээлийн түүхгүй байх 
 • Сүүлийн 2 жил үйл ажиллагаа нь хэвийн явагдсан 
 • Бизнесийн тогтмол урсгалтай байх 
 • Зээлийн баталгаа болохуйц барьцаа үл хөдлөх хөрөнгөтэй байх 
 • Тухайн бизнесийн үйл ажиллагааг эрхлэхэд шаардлагатай тусгай зөвшөөрлийг эрх бүхий байгууллагаас авсан, зөвшөөрөл нь зээл төлөгдөж дуусах хүртэл хүчин төгөлдөр байх эсхүл тодорхой хугацаагаар олгогддог тусгай зөвшөөрлийн хувьд цаашид сунгагдах боломжтой байх 
 • Банк санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй, сүүлийн 3 жилийн хугацаанд чанаргүй зээлийн түүхгүй байх

Бүрдүүлэх материал
 • Зээлийн өргөдөл /банкны маягтаар/
 • Цахим үнэмлэх эх хувиар эсхүл хуулбар
 • Эрхэлж буй бизнест холбогдох бичиг баримт /тусгай зөвшөөрөл, патент, лиценз
 • болон бусад материал/;
 • Ажлын байрын бичиг баримт/ түрээсээр ашигладаг бол түрээсийн гэрээ, сүүлийн 6 сарын түрээс төлсөн баримт/;
 • Бизнесийн орлоготой холбоотой баримтууд /тайлан, эсхүл орлого бүртгэдэг хар дэвтэр/;
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ;
 • Банкны зүгээс шаардлагатай гэж үзсэн бусад нэмэлт материал

Санал болгох бүтээгдэхүүн