Eiffel tower
Бичил, жижиг бизнес эрхлэгчийн үйл ажиллагааг дэмжих, тогтвортой явуулахад шаардлагатай эргэлтийн болон эргэлтийн бус хөрөнгийг санхүүжүүлэх зорилготой.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Зээлийн хэмжээ 50,000,000 төгрөг хүртэл
Хугацаа 36 сар хүртэл
Зээлийн хүү/жилээр/  MNT Сарын: 1.9% - 2.2%
Жилийн: 22.8% - 26.4%
Үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөх хугацаа MNT 6 сар хүртэл
Зээл судалсны шимтгэл /1удаа/ MNT 0.4%-1.0%
Өргөдлийн хураамж MNT 10,000 төгрөг
ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ Бичил, жижиг бизнес эрхлэгчдийг дэмжих зээл  

Тавигдах шаардлага
 • Анхаарал хандуулах болон чанаргүй зээлийн түүхгүй, үлдэгдэлгүй байх
 • Тухай бизнесийг сүүлийн 6 сар хугацаанд тогтвортой эрхэлсэн байх
 • Бизнесийн тогтмол урсгалтай байх
 • Зээлийн баталгаа болохуйц барьцаа үл хөдлөх хөрөнгөтэй байх
 • Тухайн бизнесийн үйл ажиллагааг эрхлэхэд шаардлагатай тусгай зөвшөөрлийг эрх бүхий байгууллагаас авсан, зөвшөөрөл нь зээл төлөгдөж дуусах хүртэл хүчин төгөлдөр байх эсхүл тодорхой хугацаагаар олгогддог тусгай зөвшөөрлийн хувьд цаашид сунгагдах боломжтой байх

Бүрдүүлэх материал
 • Зээлийн өргөдөл /Богд банкны маягтаар/
 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Эрхэлж буй бизнест холбогдох бичиг баримт /тусгай зөвшөөрөл, патент, лиценз байдаг бол авчрах/
 • Ажлын байрын бичиг баримт/ түрээсээр ашигладаг бол түрээсийн гэрээ, сүүлийн 6 сарын түрээс төлсөн баримт/
 • Бизнесийн орлоготой холбоотой баримтууд /тайлан, эсхүл орлого бүртгэдэг хар дэвтэр/
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ
 • Банкны зүгээс шаардлагатай гэж үзсэн бусад нэмэлт материал

Санал болгох бүтээгдэхүүн