Eiffel tower
Бизнесийн үйл ажиллагаанд ашиглагдах шинэ тоног төхөөрөмж, машин механизмыг Богд банктай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан бэлтгэн нийлүүлэгчээс худалдан авахад зориулан олгодог зээл юм.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Зээлийн зориулалт Шинэ тоног төхөөрөмж, шинэ машин механизмыг санхүүжүүлнэ.
Урьдчилгаа төлбөр Зээлийн хугацаа 24 сар хүртэл- 20%,                                                                                           Зээлийн хугацаа 24 сараас дээш-30%
Зээлийн хэмжээ 500,000,000 төгрөг хүртэл
Хугацаа 60 сар хүртэл
Зээлийн хүү/жилээр/ MNT Сарын: 1.9%-2.4%,                                                                                          Жилийн:22.8%-28.8%
Зээл судалсны шимтгэл /1удаа/ MNT 1.0% 
Нийлүүлэгчийн шимтгэл MNT 0.5%-1.0%
Өргөдлийн хураамж MNT 10,000 төгрөг
ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ Техник, тоног төхөөрөмжийн зээл 

Тавигдах шаардлага
 • Сүүлийн 12 сараас доошгүй хугацаанд тухайн бизнесээ эрхэлсэн;
 • Хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн үлдэгдэлгүй, ангилал өөрчлөгдсөн зээлийн түүхгүй байх;
 • Банктай гэрээ байгуулсан харилцагчаас тоног төхөөрөмж, машин механизм авахаар сонгосон байх;
 • Шинэ тоног төхөөрөмж, машин механизм байх;
 • Эрхэлж буй бизнесийн үйл ажиллагааныхаа чиглэлд нийцсэн тоног төхөөрөмж, машин механизм авахаар сонгосон байх;
 • Банкнаас тавигдах бусад шалгуурыг хангасан байх;

Бүрдүүлэх материал
 • Зээл хүссэн өргөдөл /банкны маягтаар/;
 • Тоног төхөөрөмж, машин механизм худалдах худалдан авах гэрээ эсвэл нэхэмжлэх;
 • Техникийн гэрчилгээ эсвэл, хүчин чадал, марк дугаарыг тусгасан баримт бичиг;
 • Гадаадаас орж ирсэн шинэ тоног төхөөрөмж, машин механизмын хувьд гаалийн бичиг;
 • Бизнесийн үйл ажиллагаа болон орлого нотлох бусад баримт бичгүүд;

Санал болгох бүтээгдэхүүн