Eiffel tower
Автомашины зээл нь цалингийн болон бизнесийн орлоготой иргэнд автомашин худалдан авахад зориулан 30,0 сая төгрөг хүртэл зээлд нэмэлт барьцаагүй олгодог зээл юм.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Зээлийн нөхцөл Шинэ автомашин* Хуучин автомашин**
Зээлийн хэмжээ/ам.доллартай тэнцэх хэмжээ/ Худалдан авах автомашины үнийн дүнгээр 80 сая төгрөг хүртэл
Урьдчилгаа төлбөр Урьдчилгаа-20 %,
ҮХХ барьцаалбал урьдчилгаа-0 %
Урьдчилгаа-20 %,
ҮХХ барьцаалбал урьдчилгаа-0 %
Хугацаа 30 сар хүртэл
60 сар хүртэл***
30 сар хүртэл
48 сар хүртэл***
 Зээлийн хүү /жилээр/ MNT Сарын: 1.7% -1.9%
Жилийн: 20.4% -22.8%
Сарын: 1.7% -1.9%
Жилийн: 20.4% -22.8%
USD Сарын: 1.1% - 1.8%
Жилийн: 13.3% - 21.7%
Сарын: 1.2% - 1.9%
Жилийн: 14.4% - 22.8%
Зээл судалсны шимтгэл /1 удаа/ MNT 1.00% 1.00%
USD 0.50% 0.50%
Зээлийн бодит хүү MNT 21.25% - 23.67% 21.25% - 23.67%
USD 13.71% - 22.13% 14.82% - 23.23%
 • Зээлийн дүн нь 30.0 сая төгрөгөөс дээш зээлд нэмэлтээр Үл хөдлөх хөрөнгө барьцаална.
 • 100 % Банкны санхүүжилтээр худалдан авсан автомашины зээлийн хувьд барьцаалж буй үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ нь урьдчилгаа төлбөрийн 20 % хэтрэхгүй байна.
 • * Үйлдвэрээс нийлүүлэгдсэн 0 км-тэй автомашин
 • ** Гаалийн бичигтэй монгол улсын нутаг дэвсгэрт явж байгаагүй автомашин
 • *** Аж ахуйн нэгж 

Тавигдах шаардлага
 • Цалингийн орлоготой бол сүүлийн 6 сараас доошгүй хугацаанд тухайн байгууллагад ажилласан байх
 • Бизнесийн орлоготой бол тухайн бизнесийг сүүлийн 12 сарын хугацаанд тогтвортой эрхэлсэн байх

Бүрдүүлэх материал
 • Зээлийн өргөдөл /банкны маягтаар/
 • Сүүлийн 6 сарын хугацаанд авахуулсан 1 хувь цээж зураг
 • Зээл хүсэгч болон өрхийн гишүүдийн иргэний үнэмлэх, түүний хуулбар
 • Зээл хүсэгч болон гэр бүлийн хөдөлмөр эрхэлдэг гишүүдийн НДДэвтэр, түүний хуулбар
 • Өрхийн гишүүд бизнесийн орлоготой бол бизнесийн орлогыг нотлох баримт бичгүүд
 • Барьцаа хөрөнгөтэй холбоотой бичиг баримтууд
 • Гэрлэлтийн лавлагаа /ТҮЦ машины лавлагаа байж болно/
 • Оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт /ТҮЦ машины лавлагаа байж болно/
 • Банкны зүгээс шаардлагатай гэж үзсэн бусад нэмэлт материалууд

Хамтрагч байгууллага

         


Санал болгох бүтээгдэхүүн