Eiffel tower
Монгол улсын нутаг дэвсгэрт явахаар улсын дугаар аваад 3 жилээс ихгүй хугацаа болсон LEXUS болон Toyota маркийн дугаартай автомашиныг худалдан авахад зориулсан зээл юм.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Зээлийн хэмжээ 100 сая төгрөг хүртэл
Урьдчилгаа төлбөр Урьдчилгаа-30%
Хугацаа 30 сар хүртэл
Зээлийн хүү/жилээр/  MNT Сарын: 1.9% -2.2%
Жилийн: 22.8
% -26.4%
Зээл судалсны шимтгэл /1удаа/ MNT 1% дээд хэмжээ 2 сая төгрөг хүртэл
Өргөдлийн хураамж MNT  10,000₮
ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ ДУГААРТАЙ АВТОМАШИН

Тавигдах шаардлага
  • Анхаарал хандуулах болон чанаргүй зээлийн түүхгүй, үлдэгдэлгүй
  • Бизнесийн орлоготой бол тухайн бизнесийг сүүлийн 12 сарын хугацаанд тогтвортой эрхэлсэн байх
  • Цалингийн орлоготой бол сүүлийн 6 сараас доошгүй хугацаанд тухайн байгууллагад ажилласан байх
  • Зээлийн хүсэлт гаргах үед худалдан авах автомашины насжилт нь 10 жилээс ихгүй
  • Монгол улсын нутаг дэвсгэрт явахаар улсын дугаар аваад 3 жилээс ихгүй хугацаа болсон байх
  • Худалдан авч байгаа автомашины улсын оношилгооны хугацаа хүчинтэй байх

Бүрдүүлэх материал
  • Бизнесийн болон цалингийн орлого баталгаажуулах баримт
  • Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ
  • Төлбөрийн нэхэмжлэх эсвэл худалдах худалдан авах гэрээ
  • Автомашин оношилгоонд орсоныг баталгаажуулах баримт

Санал болгох бүтээгдэхүүн