Eiffel tower
Хүнс, газар тариалан, МАА үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг иргэн, ААН, хоршооны бизнесийн үйл ажиллагаагаа тогтвортой явуулахад шаардлагатай эргэлтийн хөрөнгийг санхүүжүүлнэ.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Зээлийн хэмжээ Бизнесийн онцлог цар хүрээнээс санхүүгийн чадавхаас хамаарна.
Зээлийн валют MNT
Хугацаа Мах бэлтгэх үйлдвэрлэл: 12 сар хүртэлХүнс, Газар тариалангийн үйлдвэрлэл – 24 сар хүртэлМал аж ахуйн үйлдвэрлэл – 36 сар
Зээлийн хүү /жилээр/ Жилийн: 5.0%
Зээл олголтын шимтгэл /1удаа/ 1.0%
Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг
ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ ХҮНСНИЙ БОЛОН ХАА-Н ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗЭЭЛ

Хөтөлбөр хэрэгжих хугацаа: 2024 оны 12-р сарын 31-ныг дуустал.


Тавигдах шаардлага
 • Хүнс, газар тариалан, мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байх бөгөөд зээлийн төрөл тус бүрд тавигдах шаардлагыг хангасан байх;
 • ХХААХҮЯ-аас тодорхойлсон жагсаалт болон газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн Plant.mofa.gov.mn цахим системд бүртгүүлж баталгаажсан байх;
 • Шүүхийн шийдвэрийн дагуу төлөх өр төлбөргүй байх;
 • Анхаарал хандуулах болон чанаргүй зээлийн түүхгүй, үлдэгдэлгүй байх;
 • Бусад нэмэлт шаардлагууд болон Богд банкны бизнесийн зээлийн холбогдох шаардлагууд багтана.

Бүрдүүлэх материал
 • Зээл хүссэн өргөдөл /банкны маягтаар/
 • Цахим үнэмлэх эх хувиар эсвэл лавлагаа
 • Орлого нотлох баримтууд
 • Зээлээр санхүүжүүлэх үйл ажиллагаатай холбоотой гэрээ хэлцэл, зээлийн зарцуулалт нотлох баримт; 
 • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар, түүхчилсэн лавлагаа;
 • Бизнесийн онцлогоос шалтгаалан шаардагдах бусад нэмэлт материал;
 • Банкнаас шаардсан бусад бичиг баримтууд;           

Санал болгох бүтээгдэхүүн